Sindikata e të punësuarve të Universitetit të Tetovës e përfaqësuar nga kryetari i saj, Prof. Dr. Shefket Dehari dhe pesë sindikatat e universiteteve shtetërore në Republikën e Maqedonisë së Veriut, sot në Shtip nënshkruan memorandum bashkëpunimi.


Përmes nënshkrimit të këtij memorandumi, drejtuesit e sindikatave do të angazhohen në përmirësimin e pozitës ekonomike dhe sociale të punonjësve të të gjitha universiteteve publike në vendin tonë.

Memorandumi i këtyre subjekteve e rregullon bashkëpunimin e ndërsjellë, parashikon realizim të  aktiviteteve të përbashkëta dhe koordinim midis nënshkruesve.

Bashkëpunimi  do të zhvillohet në suaza të kompetencave ligjore të palëve, me theks të veçantë në realizimin e këtyre pikave: bashkëpunim dhe koordinim në lidhje me krijimin e një unioni të sindikatave të punonjësve të universiteteve publike; veprim i përbashkët për nënshkrimin e një marrëveshjeje të veçantë kolektive në arsimin e lartë; bashkërisht do të ndiqet zbatimi i ligjeve dhe marrëveshjeve kolektive me të cilat rregullohen të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e punonjësve në universitetet publike; bashkëpunim në organizimin e konferencave, seminareve, punëtorive dhe tryezave të rrumbullakëta me karakter kombëtar dhe ndërkombëtar; organizim i shkollave sindikale; promovim i aktiviteteve me interes për të punësuarit; përgatitje dhe aplikim në projekte; përgatitje e analizave, mendimeve të ekspertëve shkencorë, hulumtim dhe shkëmbim i informacionit për nevoja të përbashkëta.

Nëpërmjet aktiviteteve – projekteve do të sigurohet trajnim për anëtarët sindikalistë, si: sigurimi i mbështetjes dhe solidaritetit të ndërsjellë për punonjësit e universiteteve publike; shpërndarja e përvojave dhe praktikave pozitive nga puna sindikaliste; organizimi i ngjarjeve dhe aktiviteteve të në interes të anëtarëve sindikalë; rritja e vetëdijesimit për rëndësinë e dialogut social në të gjitha nivelet; zgjerimi i rrjetit të bashkëpunimit me institucione dhe organizata të tjera; konsultim dhe informim i ndërsjellë për çështje me interes për anëtarët sindikalë në universitetet publike; konsultim me organizatat dhe institucionet që janë përgjegjëse për funksionimin e dialogut social në arsimin e lartë; konsultime lidhur me propozimin e përfaqësuesve sindikalë në organet dhe mekanizmat që kanë autoritet për dialog social në shtet; reagim ndaj situatave kur reduktohen të drejtat në marrëdhënie pune; organizim i lojërave sportive universitare dhe në fusha të tjera, për të cilat arrihet pajtueshmëri nga nënshkruesit.

Nënshkruesit, në kuadër të bashkëpunimit të ndërsjellë për nevojat e organizimit të trajnimeve dhe aktiviteteve të tjera, do të realizojnë shkëmbim të ligjëruesve, përvojave dhe njohurive, duke përfshirë shfrytëzimin e kapaciteteve hapësinore. Ndër të tjera, palët u pajtuan që të mbajnë mbledhje ose takime për të shqyrtuar progresin dhe zgjidhjet për zbatimin e aktiviteteve të dakorduara.