E gjithë prodhimtaria e produkteve pyjore në pyjet shtetërore në tremujorin e parë është rritur për 4,3 për qind në krahasim me tremujorin e parë të vitit 2021, derisa shitja e asortimenteve është 20.795 metra kub dhe shënon rritje për 18.8 për qind.

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror për Statistikë, rritja e prodhimtarisë pyjore është vërejtur edhe te druri halorë, drurë të tjerë të rrumbullakët halorë dhe dru për ngrohje halore.

Zvogëlimi i prodhimtarisë pyjore, është vërejtur tek llojet e drunjve halorë dhe gjeth-zhveshur, drunj e llojit halorë dhe tek drunjtë për ngrohje të llojeve gjethe-veshura.