Mr.Ali Hertica

Në hulumtimin mbi nepotizmin, zbuloi se punësimi i të afërmve, edhe pse ata janë kompetent, i bën të tjerët të ndjejnë se po trajtohen në mënyrë të padrejtë. Nepotizmi është i zakonshëm në mesin e udhëheqësve, sepse disa njerëz priren të besojnë se cilësitë e lidershipit janë të trashëguara. Studenti i doktoraturës konsideronte nepotizmin, përdorimin e të afërmve pavarësisht nga kompetenca e tyre, si diçka të zakonshme në shoqëritë kolektive. “Por më pas ishte Trump, pastaj erdhi rasti Penelope Gate në Francë. Papritur pashë se nepotizmi nuk është unik për shoqëritë në zhvillim apo kolektive.’Ajo që njerëzit e zakonshëm e konsiderojnë nepotizëm, është më e rëndësishme se ajo që shkencëtarët e përcaktojnë si nepotizëm. Sepse njeriu i thjeshtë është ai që përfshihet në politika nepotizmi apo antinepotizmi. Në kërkimin e pjesëmarrësve një profil individësh që mund të jenë ose jo të lidhur me një punonjës të rangut të lartë në organizatë dhe që mund të jenë ose jo të aftë. Rezultatet sugjerojnë se, të aftë ose jo, do të dyshoheni për favorizim gjithsesi nëse jeni të lidhur me një person të shquar.

Nepotizmi është një problem sepse rrezikon ndjenjën e njerëzve të “drejtësisë procedurale” në organizatat e tyre. Në dy studime, pjesëmarrësve nga më shumë se 18 organizata në Indonezi iu kërkua të mendonin për kolegun e tyre i cili mund ose nuk mund të ketë lidhje me një koleg të rangut të lartë dhe të vlerësojnë nëse punonjësi është kompetent apo i paaftë, më pas u kërkoi pjesëmarrësve të vlerësonin drejtësinë e emërimeve të kolegëve të tyre.Pjesëmarrësit mendonin se punësimi i anëtarëve kompetentë të familjes ishte i drejtë sepse rezultati është një shpërndarje e barabartë. Por në të njëjtën kohë ata dyshonin se të afërmit gëzonin disa paragjykime. Ky hulumtim tregon se njerëzit e shohin nepotizmin veçanërisht të padrejtë për shkak të procedurës me të cilën merren vendimet.Mendoj se roli i rëndësishëm i kësaj drejtësie procedurale në perceptimin e nepotizmit është një kontribut i rëndësishëm i këtij projekti në literaturën shkencore.’

Edhe nëse rezultate të caktuara janë një shpërndarje e drejtë, nëse procedura gjatë emërimit nuk ishte e drejtë, njerëzit përsëri e shohin atë negativisht. Kjo ka një implikim të rëndësishëm. Gjatë punësimit, çështjet e nepotizmit shpesh rrotulloheshin rreth meritës. Prandaj, akuza e nepotizmit mendohej se përballej lehtësisht duke demonstruar aftësinë. Por rëndësia e procedurës në perceptimin e nepotizmit do të thotë se një qasje e tillë nuk është e mjaftueshme. Organizatat duhet të bëjnë më shumë përpjekje për një proces të drejtë rekrutimi të punonjësve të tyre, për shembull nëpërmjet procedurave të qarta dhe transparente të rekrutimit ose promovimit.