Qeveria në mbledhjen e sotme soli Vendim për sigurim të mjeteve financiare të Ndërmarrjes publike “Radiodifuzioni nacional” me qëllim që radio stacionet nacionale të lirohen nga obligimi për pagesë të kompensimit për distribuim të sinjalit për vitin 2022 ndaj Agjencisë për komunikime elektronike, njoftojnë nga Shërbimi qeveritar për shtyp.

Nga atje shtojnë se me këto mjete nga Buxheti i Qeverisë janë paraparë në pjesën e masave antikrizë, pjesërisht do të mbulohen shpenzimet e radio stacioneve nacionale, që dalin nga obligimi për pagesë të kompensimit për distribuim të sinjalit për vitin 2022, në shumë të përgjithshme prej 7.500.000 denarëve.