Mr.Ali Hertica

Aristoteli është themeluesi i logjikës. Kjo shqyrton se cilat janë parimet formale me të cilat duhet të jetë në përputhje një arsyetim i vlefshëm; që pohime të ndryshme mund të lidhen në mënyrë të tillë që prej tyre të lindë një pohim i ri, i vërtetë, në mënyrë të vlefshme. Sot ekzistojnë disa sisteme logjike për kompleksitet më të lartë ku natyra matematikisht abstrakte ka bërë që logjika të konsiderohet shpesh si pjesë e matematikës.Pyetjet në të janë: ‘Si mund t’i referohet gjuha realitetit? Nga e marrin kuptimin fjalët? A mund të zhvillojë filozofia një gjuhë të qartë në të cilën pyetjet e saj mund të formulohen më qartë se gjuha e përditshme?’

Disa brenda filozofisë analitike argumentojnë se gjuha bisedore (e cila në sytë e tyre është e ndotur, e pasaktë dhe mashtruese) nuk është shumë e dobishme për arsyetimin e shëndoshë filozofik. Të tjerë brenda filozofisë analitike besojnë se gjuha bisedore është e dobishme nëse lirohet nga konotacionet dhe metaforat mashtruese.Filozofët analitikë shqyrtojnë themelet dhe mekanizmat e brendshëm të gjuhës dhe përdorimit të gjuhës. Ky fokus i shtuar ndaj gjuhës në filozofi që nga fillimi i shekullit të 20-të është quajtur ‘kthesa gjuhësore’.(Wikipedia: Filozofia analitike është një term i përgjithshëm kolektiv për një stil të caktuar të filozofisë në filozofinë bashkëkohore që u bë mbizotërues në vendet anglo-saksone në shekullin e 20-të. Karakteristikë e filozofisë analitike është kërkimi i qartësisë në artikulimin, artikulimin dhe argumentimin e ideve. veçanërisht në shkencat e natyrës).Pyetjet janë: ‘Cila është marrëdhënia midis individit dhe shoqërisë? Deri në çfarë mase një person ka kontroll mbi rrjedhën e historisë? Si duket një shoqëri e drejtë? Cila është natyra dhe funksionimi i një ideologjie politike?’Një nga pyetjet kryesore është: ‘Si vjen një rend shoqëror?’ Disa mendojnë se të vepruarit nga interesi vetjak çon automatikisht në një shoqëri të qëndrueshme. Të tjerë argumentojnë se veprimi individual udhëhiqet nga disa norma/pritje normative nga mjedisi që njerëzit përpiqen të përmbushin (nga i cili lind një model social).

Një çështje tjetër është se deri në çfarë mase është e mundur të fitohet njohuri objektive e proceseve shoqërore? A është kjo shkencërisht e mundur (në fakt vërtetimi i asaj që po ndodh), të cilën disa e konsiderojnë thelbësisht të pasaktë, apo ju duhet të përkrahni një qasje ‘interpretuese’ (cilësore)?Pyetjet janë: ‘Çfarë është njeriu? A ka njeriu vullnet të lirë apo është plotësisht i përcaktuar nga natyra dhe rrethanat e tij? Çfarë është vetëdija? Cili është personaliteti i njeriut? A është njeriu i ndryshëm nga një kafshë.Cila është marrëdhënia midis trupit dhe mendjes?” Platoni (429-367 p.e.s.) dhe Dekarti argumentuan se mendja ekziston në parim plotësisht e pavarur nga trupi. Të tjerë thonë se i përkasin të njëjtës botë.Antropologjia filozofike merret me kërkimin e themeleve (konceptimeve për njeriun) në shkencat humane dhe kulturore. A është ai person, për shembull, një ‘tabula rasa’ apo jo?

Neuroshkenca po jep kontribute interesante sot. Neurofilozofia vepron në ndërfaqen midis filozofisë dhe neuroshkencës.Së fundi, ‘filozofia e mendjes’ fokusohet në të menduarit për mendjen njerëzore. estetikeKjo trajton pyetje rreth natyrës së artit në vetvete, disa veçorive të artit, mbi të cilat bazohet përvoja e artit, është perceptimi i artit diçka ndryshe nga perceptimi i përditshëm, pikëpamjet e spektatorëve DHE ‘e fundit, por jo më e rëndësishmja. A i plotëson bukuria disa rregulla?

Çfarë është kultura? A ka vlera universale që mund të gjenden në çdo kulturë apo janë vlerat relative? A ekziston një identitet evropian? Çfarë është një krizë kulturore?Zhvillimi i mjeteve të komunikimit masiv, ndikimi i teknologjisë, gjendja e arsimit, mënyra se si trajtohen kafshët në një kulturë të caktuar dhe si të merreni me ‘racionalitetin’ janë tema të rëndësishme. Kjo vlen edhe për pyetjen se si kulturat mund të studiohen në mënyrë metodike.Mendoni për filozofinë jo-perëndimore, arabe dhe afrikane. Por edhe për ‘historinë e filozofisë’: antikiteti, mesjeta dhe kohët moderne.Për më tepër, çdo shkencë ka ‘filozofinë’ e saj. Në fund të fundit, të gjitha ato bazohen në supozime.Së fundi, ne kemi edhe katedra të veçanta në Holandë, si Filozofia Katolike, Reformuese dhe Humaniste.Filozofia greke i ka rrënjët jo në vetë Greqinë, megjithëse bota greke shtrihej nga brigjet e Azisë së Vogël deri në Italinë jugore, por në Milet (Azia e Vogël).Aty u gjetën filozofët e parë natyrorë që u përpoqën të shpjegonin, jo në bazë të shpjegimeve dhe tregimeve mitike për perënditë dhe gjysmëperënditë, pse gjërat janë ashtu siç janë. Se në bazë të disa vëzhgimeve konkrete që i përgjithësuan. Në të njëjtën kohë, ata u ndikuan nga matematika egjiptiane dhe astronomia babilonase.Thales i Miletit (625-545 p.e.s.) deklaroi mbi bazën e vëzhgimit të proceseve natyrore se “lagështia” është parimi primordial dhe se e tëra e gjërave të dukshme e ka origjinën nga uji.

Herakliti i Efesit (535-480 p.e.s.) kërkoi një parim të vazhdueshëm pas fenomeneve që ndryshonin vazhdimisht. Në ‘zjarr’ ai pa ‘të qenit i pandërprerë dhe i përfshirë në një luftë të brendshme’. Ai “parim i njëjtë në ndryshimin e pandërprerë” ushtroi një ndikim të madh te Platoni nëpërmjet studentit të tij Cratylus (shih kapitullin vijues).Në të njëjtin shekull, pasuesit e Pitagorës në qytetet greke të Italisë jugore shtruan një pyetje tjetër: cila është natyra e shpirtit dhe si mund të shpëtohet shpirti nga kalueshmëria e vdekjes. Ata u ndikuan nga kulti mistik-fetar i orfizmit.

(Wikipedia: Orfizmi (gjithashtu i shkruar Orfizëm) ishte emri për një kompleks praktikash fetare, besimesh dhe tekstesh nga kultura klasike dhe helenistike e lashtë greke. Orfizmi u shfaq në shekullin e gjashtë para Krishtit. Nuk është i qartë. feja misterioze, por manifestohet në fe, filozofi dhe letërsi, me faktorin unifikues Orfeu. Në fund të shekullit të gjashtë dhe në fillim të shekullit të pestë para Krishtit, emri i tij u lidh me të gjitha llojet e teksteve që do të zbulonin të vërtetën për fatin e shpirtit dhe historinë e shenjtë të perëndi.Në Egjipt dhe Babiloni, njohuria dhe mendimi ishin në shërbim të një klase të fuqishme priftërore që e përdori atë praktikisht. Grekët nuk kishin një klasë të tillë, as një shtet qendror. Kjo bëri të mundur filozofimin e lirë, pavarësisht nga kërkesat fetare apo praktike. Kërkimi i njohurive teorike u konsiderua si një qëllim i vlefshëm në vetvete. Prandaj, teoritë filozofike mund të zhvillohen pa pengesa dhe u shfaqën shkolla të ndryshme filozofike, secila me njohuritë e veta. estetike

Kjo trajton pyetje rreth natyrës së artit në vetvete, disa veçorive të artit, mbi të cilat bazohet përvoja e artit, është perceptimi i artit diçka ndryshe nga perceptimi i përditshëm, pikëpamjet e spektatorëve DHE ‘e fundit, por jo më e rëndësishmja. A i plotëson bukuria disa rregulla?Çfarë është kultura? A ka vlera universale që mund të gjenden në çdo kulturë apo janë vlerat relative? A ekziston një identitet evropian? Çfarë është një krizë kulturore?

Zhvillimi i mjeteve të komunikimit masiv, ndikimi i teknologjisë, gjendja e arsimit, mënyra se si trajtohen kafshët në një kulturë të caktuar dhe si të merreni me ‘racionalitetin’ janë tema të rëndësishme. Kjo vlen edhe për pyetjen se si kulturat mund të studiohen në mënyrë metodike.

Mendoni për filozofinë jo-perëndimore, arabe dhe afrikane. Por edhe për ‘historinë e filozofisë’: antikiteti, mesjeta dhe kohët moderne.Për më tepër, çdo shkencë ka ‘filozofinë’ e saj. Në fund të fundit, të gjitha ato bazohen në supozime.Së fundi, ne kemi edhe katedra të veçanta në Holandë, si Filozofia Katolike, Reformuese dhe Humaniste.Filozofia greke i ka rrënjët jo në vetë Greqinë, megjithëse bota greke shtrihej nga brigjet e Azisë së Vogël deri në Italinë jugore, por në Milet (Azia e Vogël), rreth shekullit të 6-të para Krishtit.Aty u gjetën filozofët e parë natyrorë që u përpoqën të shpjegonin, jo në bazë të shpjegimeve dhe tregimeve mitike për perënditë dhe gjysmëperënditë, pse gjërat janë ashtu siç janë. Se në bazë të disa vëzhgimeve konkrete që i përgjithësuan. Në të njëjtën kohë, ata u ndikuan nga matematika egjiptiane dhe astronomia babilonase.Thales i Miletit (625-545 p.e.s.) deklaroi mbi bazën e vëzhgimit të proceseve natyrore se “lagështia” është parimi primordial dhe se e tëra e gjërave të dukshme e ka origjinën nga uji.Herakliti i Efesit (535-480 p.e.s.) kërkoi një parim të vazhdueshëm pas fenomeneve që ndryshonin vazhdimisht. Në ‘zjarr’ ai pa ‘të qenit i pandërprerë dhe i përfshirë në një luftë të brendshme’. Ai “parim i njëjtë në ndryshimin e pandërprerë” ushtroi një ndikim të madh te Platoni nëpërmjet studentit të tij Cratylus (shih kapitullin vijues).Në të njëjtin shekull, pasuesit e Pitagorës në qytetet greke të Italisë jugore shtruan një pyetje tjetër: cila është natyra e shpirtit dhe si mund të shpëtohet shpirti nga kalueshmëria e vdekjes. Ata u ndikuan nga kulti mistik-fetar i orfizmit.

(Wikipedia: Orfizmi (gjithashtu i shkruar Orfizëm) ishte emri për një kompleks praktikash fetare, besimesh dhe tekstesh nga kultura klasike dhe helenistike e lashtë greke. Orfizmi u shfaq në shekullin e gjashtë para Krishtit. Nuk është i qartë. feja misterioze, por manifestohet në fe, filozofi dhe letërsi, me faktorin unifikues Orfeu. Në fund të shekullit të gjashtë dhe në fillim të shekullit të pestë para Krishtit, emri i tij u lidh me të gjitha llojet e teksteve që do të zbulonin të vërtetën për fatin e shpirtit dhe historinë e shenjtë të perëndi.Në Egjipt dhe Babiloni, njohuria dhe mendimi ishin në shërbim të një klase të fuqishme priftërore që e përdori atë praktikisht. Grekët nuk kishin një klasë të tillë, as një shtet qendror. Kjo bëri të mundur filozofimin e lirë, pavarësisht nga kërkesat fetare apo praktike. Kërkimi i njohurive teorike u konsiderua si një qëllim i vlefshëm në vetvete. Prandaj, teoritë filozofike mund të zhvillohen pa pengesa dhe u shfaqën shkolla të ndryshme filozofike, secila me njohuritë e veta.,,..