Në Kuvend sot tre seanca të njëpasnjëshme do të mbajë Komisioni juridiko-ligjvënës. Në rendin e ditës të seancës së 86-të të mbetur për shqyrtim janë propozim-ligjet për ilaçet, për kontrollin e lëndëve narkotike dhe substancave psikotrope, për procedurën gjyqësore dhe për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për veprimtari inovative.