LSM ngritë padi kundër Qeverisë

Lidhja e sindikatave të Maqedonisë (LSM) si sindikatë përfaqësuese në nivel kombëtar si nivel kombëtar dhe në atë publik në Republikën e Maqedonisë së Veriut i përfaqëson të gjithë punëtorët dhe kujdeset për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre nga marrëdhënia e punës. Në këtë drejtim, LSM-ja ka ngritur padi nga interesi publik kundër Republikës së Maqedonisë së Veriut, Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut si të paditur në procedurë për çka me veprimin gjegjësisht mosveprimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut janë të diskriminuar një numër i madh i të punësuarve në sektorin publik.


“Qeveria nuk ka vepruar plotësisht në përputhje me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për pagën minimale të botuar në Gazetën zyrtare nr. 41 të vitit 2022, me të cilin është konfirmuar shuma e pagës minimale në vlerë prej 18.000 denarëve në shumën neto, që paraqet rritje prej 18,4 për qind në raport me vlerën e pagës minimale të mëparshme. Në bazë të nenit 8 të Ligjit për pagën minimale, ishte e nevojshme që pagat e të gjithë punëtorëve të harmonizohen me rritjen e pagës minimale, sqarohet në njoftimin e sotëm nga Lidhja e sindikatave të Maqedonisë.

Pagat e punonjësve të tjerë që kanë pagë nën minimumin, për disa të punësuar, janë në përputhje me rritjen e pagës minimale, dhe pa arsye të justifikuara dhe në kundërshtim me ligjin, thuhet në kumtesë, Qeveria nuk e ka bërë këtë për të gjithë të punësuarit në sektorin publik, gjegjësisht fikse dhe pa kriter pagat ndonjëherë nuk rriten fare, e herë rriten për kategori të caktuara të punësuarish në krahasim me kategoritë e tjera të të punësuarve në sektorin publik për të cilët Qeveria është punëdhënës i drejtpërdrejtë.

Mosmarrëveshjet e marrëveshjeve kolektive me Ligjin për pagën minimale, gjegjësisht refuzimi i Qeverisë për t’u përfshirë në një dialog substancial social për rritjen e pagave të tjera në raport me rritjen e pagës minimale, njofton SSM, është edhe arsyeja e një greva në të gjithë sektorin publik që tashmë është muaji i tretë zgjat ku pagat e të punësuarve nuk janë harmonizuar dhe për herë të parë në historinë e shtetit maqedonas ka një grevë të përgjithshme në një sektor të tërë që zgjat kaq shumë, dhe një qeveri. refuzon të flasë me përfaqësuesit e punëtorëve.

Siç thuhet në kumtesën e e LSM-së, rezulton se pa ekzistimin e arsyeve reale dhe të arsyeshme, Republika e Maqedonisë së Veriut, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka vepruar në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila rregullon obligimi për respektimin e ligjit, ligjeve dhe funksionimin e plotë të shtetit juridik, gjegjësisht Republikës së Maqedonisë së Veriut, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut nuk ka vepruar në pajtim me Ligjin për pagën minimale, ligjet tjera dhe sundimin e ligjit dhe ligjit dhe nuk ka parashikuar rritje pagash për të gjithë punonjësit në sektorin publik, por e ka bërë këtë vetëm për një pjesë të të punësuarve në sektorin publik në vend.

“Në këtë mënyrë, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, si e paditur në procedurë, ka shkelur të drejtën për trajtim të barabartë dhe me mosveprimin dhe mosmarrjen e tyre, ka shkelur të drejtën për barazi, duke i diskriminuar punëtorët e saj. Po ashtu, me paraqitjen e kësaj padie, SSM do të përdorë të gjitha mekanizmat e tjerë në dispozicion dhe do të dorëzojë padi dhe raporte përkatëse në institucionet ndërkombëtare, për të cilat tashmë po marrim ndihmë dhe mbështetje nga Konfederata evropiane e sindikatave”, paralajmëruan nga LSM-ja.