Taxhudin Hamidi – Tetovë


Jeta e besimatrit në vazhdimësi është e mbushur me aktivitete të fromave të dnryshme nga përpjekjet individuale , familjare dhe kolektive ,por në të njëjtën kohë edhe me përcjelljen e kalendarit hixhri siç janë netët e mëdha në kalendarin islam.

Besimatri islam përpiqet të arrijë qëllimin dhe synimin e parashikuar në kontinuitet.

Kjo përpjekje besimatrin e identifikon me nivelin e lartë të përgjegjësisë që ai tregone në kontinuitet për fenë, dinjitetin dhe vatanin ku ai jetonë dhe zhvillonë ambicjet dhe realizonë projektet e tij me mund dhe entuziasëm të madh.

Në këtë mauj janë arritur ndrymi i kibles nag Meshdidul Eksa (Jerusalemm) drejtë Mesxhidul Haram (Meke).

“Ne shumë herë po shohim kthimin e fytyrës tënde kah qielli, e Ne gjithqysh do të drejtojmë ty në drejtim të një kibleje (Qabja) që ti e do atë. Pra kthehu anës së xhamisë së shenjtë (Qabes), dhe kudo që të jeni (o besimtarë) kthehuni kah ajo anë. E atyre që u është dhuruar libri, ata e dinë sigurisht se kjo (kthesë) është e vërtetë nga Zoti i tyre. E All-llahut nuk mund t’i fshihet ajo që veprojnë ata”. (al Bekar:144)

Momenti i dytë është poashtu avantazhi dhe privilegji sepse në këtë muaji Zoti urdhërojë besimatarët musliamn të dërgojnë salavatë dhe lutje Muhamedit alejhiselam ku edhe është zbritur ajeti në Suren al Ahzab.

“Është e vërtetë se All-llahu dhe engjëjt e Tij me madhërim e mëshirojnë Pejgamberin. O ju që keni besuar, madhëronie pra atë (duke rënë salavatë) dhe përshëndeteni me selam”. (Ahzab:56 )

Me këtë urdhër të ri drejtë njohje së privilegjeve për të ngritur derexhet e çdo besimatri dhe punën e madhe që realizonin ishte agjërimi në këta ditë të që pritnin obligueshmërinë ë agjërimi të ramazanit po ashtu duke agjëruar.

Ajo që më së shumti kërkohet në këtë muaj të të Shabanit para Mujait të Ranazanit është kërkesa e vetme që borxhet e mbetura nga agjërimi i Ramazanit të kaluar të përfundojnë dhe të lahen definitivisht.

Muaji i shabanit nulk na lejonë që të presim ramazanin me borxhe të vitit të kaluar.

Pra, besimatri i devotshëm po angazhohet në konsolidimin e të vërtetave fetare që të arrijë kulmin sublime të faljes së mëkateve – me istigfarët dhe taubes – pendimit për të gjitha lëshimet dhe anomalitë gjatë mujëvë para ramazanit.

Gjithashtu Mujai i Shabanit është një muaj i cili përgaditi besimatrin për muajin Ramazan.

Muaji Shaban është Muaj i 8 siaps kalendarit hixhri.

Është quajtur me këtët emër nga shkaku sepse në periudhën para islamit apo shpalljes fiset arabe shpërndaheshin duke kërkuar ujë për pije si dhe bifurkacioni dhe grindjet mes fiseve kanë marrë fund.

Muaji Shaban njihet si mauji i cili politkisht ka stabilizuar reshtat e fiseve arabe.

Muaji Shaban manifestomn kulmin e aktiviteteve sa i përket veparve të mira dhe agjërimit.

Të gjitha këta në dobi të njerzimit dhe harmonisë njerzore.

Këtët e realizon duke arritur shmangjen e mëkateve dhe veseve negative dhe kështu duke mbuluar të metat që nuk i ngjajnë një bësimatri në këta ditë të bëkuara me plote entuziazëm dhe dashuri për vepra të hajrit dhe iniciativa të mira në sferën ë ndërtimit të çesmave, pajisjeve të xhamiave me mjetet të nevojshme dhe duke mos ulur intenzitetin në ofrimin e ndihmës të gjithëve atyre që kanë nevojë për ndihmë matëriale,arsimore, psikologjike dhe te ndihmave të ndryshme nga kampusi i moralir dhe edukimit.

Moto dhe thirrja e çdo individi të përpiqet është në eliminimin e këtyre anomalive që pengojnë adresen tonë drejtë pranimit të lutjeve tona në këtë natë të madhe të

“ 15 Shabanit ”.

Prandaj besimatri islam në kontinuitet përpiqet të dal i suksesshëm në të gjitha segmented e kësaj jete duke synuar fitimin e botës së përjetshme me vullnetin dhe me kapacitetet që i garantonë ndërtimi i imanit apo besimit në Zotin e Gjithësisë.

Besimatrët shqipatë vazhdimish kanë qenë të inspiruar dhe të motivuar që këta muaj të i respektojnë dhe të i veçojnë me lutje drejtuar krijuesit të tyre.

Si dhe nuk ka munguar leximi i Kuranit dhe më pak dhe asnjëherë nuk ka bë vaki që Muaji Shaban të kalojë pa agjërim dhe lutje të sinqerta drejtuar Zotit.

Në familjet tona shqipatre ka pasur që këta dy muaj para Rmazanit i kanë agjëruar vazhdimsiht besiamtarët tanë.

Besimatrët musliamn shqipatrë në tëtovë dhe gjithkund ku gjenden ata kanë përcjellë me vëmendje aktivitetin familjarë dhe të rekomandimeve të ulamës në lidhje me këta ngjarje të mëdha për umetin dhe për bësimatët mbarë në tërë ruzullin toksorë.

Ata të motivuar nga fjalët e të dërguarti Muhamed Alejhiselam për madhështinë që ka treguar vetë ai ata po përfillin rrugën ë tij në përpikmëri duke u lutur, duke agjëruar dhe duke rrtitur angazhimin në prag të Mujait të shenjtë të Ramazanit.

Zoti na bëftë të kujdesemi në vazhdimësi për punë të mira.