Qeveria planifikon të ndryshojë Ligjin për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (TVSH).

Amendamentet e propozuara tashmë i janë bashkangjitur ENER-it. Një nga amendamentet kryesore të Ligjit është rritja e pragut për regjistrim të obligueshëm të TVSH-së nga 2 milionë denarë aktual në 3 milionë denarë. Në fakt, pas ndryshimeve që do të miratohen nga Qeveria e më pas edhe nga deputetët, të gjithë tatimpaguesit, qarkullimi i përgjithshëm i të cilëve në vitin e kaluar kalendarik ka kaluar shumën prej 3.000.000 denarë ose pritet që qarkullimi i përgjithshëm në fillim të biznesit të tejkalojë shuma ose gjatë vitit tejkalon shumën që kërkohet të regjistrohet për tatimin mbi vlerën e shtuar. Një risi është sjellja e vauçerëve me vlerë.

Ligji do të pësojë ndryshime të tjera, ndërsa nga Ministria e Financave për Faktor kanë thënë se janë duke harmonizuar dispozitat ligjore të ligjit me direktivën dhe rregulloret evropiane në fushën e tatimit mbi vlerën e shtuar dhe zbatimin e programit të Qeverisë.

“Si ndryshimet më domethënëse që janë planifikuar në projektligj, do të veçonim rregullimin e vendit të furnizimit të shërbimit, futjen e termit përfaqësues tatimor, rregullimin e trajtimit tatimor të qarkullimit nëpërmjet kuponëve me vlerë, rritjen e pragut për regjistrim të detyrueshëm, futjen e mundësisë të regjistrimit vullnetar gjatë çdo muaji të vitit, rregullimit të vendit të tregtisë për mallra të caktuara në përputhje me Direktivën e BE-së për TVSH-në si dhe rregullimin e mëtejmë të disa dilemave dhe problemeve që dalin nga zbatimi praktik i Ligjit për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”, thuhet në përgjigje nga Ministria e Financave.

Amendamentet rregullojnë vauçer me vlerë, i cili është një instrument për të cilin ekziston detyrimi për t’u pranuar si kompensim ose pjesë e kompensimit për tregtimin e mallrave ose shërbimeve, nëse tregtimi i mallrave ose shërbimeve është i njohur, ose kryerësi i mundshëm i tregtisë së mallrat ose furnizimi i shërbimit dhe kushtet për përdorimin e kuponit të vlerës janë të shënuara në vetë kuponin e vlerës ose në dokumentacionin përkatës.

Kupon me vlerë mund të jetë me një qëllim ose shumë qëllime.

Kupon me vlerë të një qëllimi konsiderohet si kupon me vlerë për të cilin vend tregtimi i mallrave, gjegjësisht vendi i tregtimit të shërbimeve, të cilit i referohet kuponi i vlerës, si dhe shuma e tatimit mbi vlerën e shtuar që duhet llogaritur dhe paguar për shitja e atyre mallrave dhe shërbimeve është e njohur në momentin e lëshimit të kuponit.

Kupon me vlerë për shumë qëllime nga paragrafi 2 i këtij neni është një kupon me vlerë që nuk është një kupon me vlerë të vetme nga paragrafi 3 i këtij neni, thuhet në ligj.