A  duhet të trajnohet një lider politik

 

Mr.Ali Hertica 

Një lider politik mund të ushtrojë një ndikim të madh në vendimmarrjen politike në arenën politike, me pasoja të mëdha sociale. Por ajo që më intrigon është personi që qëndron pas liderit politik. Po në lidhje me idealet e tij, identitetin, emocionet, vetë-imazhin, vetëkuptimin, autenticitetin, modelet e mendimit, konstruktet mendore, cenueshmërinë, sfidat në aftësitë sociale? Drejtuesit kryesorë nga komuniteti i biznesit janë të trajnuar për të fituar më shumë njohuri, reflektim dhe kënaqësi në punën e tyre. Po liderët politikë? A ka nevojë personi që qëndron pas liderit politik për një trajner/bord tingëllues për të thelluar në kuptimin e etikës së vendimmarrjes dhe lidershipit? Dhe çfarë roli mund dhe duhet të luajë trajneri në këtë? 

Brenda sektorit publik mund të dallohen stile të ndryshme lidershipi. A mund të zhvillohet një zyrtar në një burokraci në një drejtue, (të themi: nëpunësit civilë) brenda organizatave të detyrave qeveritare dhe që veprojnë në kontekstin e një caktimi të detyrës të përcaktuar ligjërisht mund të zhvillohen në liderë, pikërisht brenda kontekstit të një detyre të përcaktuar ligjërisht, fushës strategjike të lojës dhe shkallët strategjike të lirisë. Konkluzioni im ishte se kuptimi i udhëheqjes duhet të diferencohet në udhëheqje politike dhe udhëheqje administrative, në të cilat primati i politikës është dhe duhet të jetë përcaktori më i rëndësishëm në vendimmarrjen politike. Nëpunësit civilë që përgatiten për nivelet më të larta të administratës publike mbështeten nga trajnerët në zhvillimin e tyre drejtues. 

Liderët politikë përballen gjithashtu me dilema, etikën e lidershipit dhe funksionimin optimal në arenën politike dhe sociale” 

Shërbimi i përgjithshëm Administrativ ka një ndikim të madh në zhvillimin e lidershipit të nëpunësve të lartë civilë (të ardhshëm). Edhe pse ka një dallim funksional midis lidershipit zyrtar dhe atij politik brenda administratës publike, marrëdhënia bëhet më e përhapur kur një nëpunësi të lartë civil i kërkohet të bëhet një post politik, për shembull sekretar shteti apo ministër apo edhe të zhvillohet më tej në një udhëheqës politik. Në të menduarit dhe veprimin e tij, mbajtësi i mundshëm i postit politik do të përfshijë zhvillimin e tij të lidershipit, të kryer si nëpunës civil dhe të kryer. 

A mund dhe duhet të trajnohet një lider politik? Pyetja është e rëndësishme sepse brenda shtetit kushtetues demokratik pritet që lideri politik të veprojë në mënyrë transparente, transparente dhe të përgjegjshme për shkak të interesit publik. Megjithëse këto entitete në një farë kuptimi pasqyrojnë edhe të menduarit e tij (sistemin e tij të brendshëm/autentik të besimit), ende nuk është e lehtë të zbulosh personin që qëndron pas liderit politik. Por liderët politikë janë gjithashtu njerëz që duhet të përballen me dilemat, etikën e lidershipit dhe funksionimin optimal brenda arenës politike dhe shoqërore, në të cilën toni shpesh është më shumë negativ sesa pozitiv.Jo gjithmonë gabim, meqë ra fjala. Dhe çfarë mendojnë vetë liderët politikë për kuptimin, etikën dhe udhëheqjen? 

Trajnerët ekzekutivë, të cilët janë të specializuar në stërvitjen e liderëve politikë dhe që drejtojnë në të vërtetë këta drejtues, duhet të jenë gjithmonë të kujdesshëm për të mos hyrë në fushën publike dhe/ose në fushën e politikave politike. Por a është e mundur kjo, sepse këto fusha janë kryesisht zona e vëmendjes së liderit politik,ne po flasim sigurisht për stërvitje me një pikënisje etike. Prandaj, pozicionet e një trajneri dhe spin doktori duhet të mbeten të ndara. Në procesin e stërvitjes me liderin politik, trajneri duhet të kufizohet në parimet etike të lidershipit politik, thonë etika e lidershipit politik.