Zv/ drejtori i DAP-it Abdulselam Selami njpfton se është vazhduar afati për dorëzimin e paraqitjeve TVSH-04 ‘Në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore, për shkak të ngarkesës së dorëzimit të paraqitjeve tatimore përmes sistemit e-Tatimet, njoftohen obliguesit tatimorë dhe kontabilistët se vazhdohet afati për dorëzimin e paraqitjes së TVSH-04.Afati i fundit për dorëzimin e paraqitjes TVSH-04 (25.10.2021) vazhdohet për 2 (dy) ditë pune, respektivisht afati i fundit për dorëzim të paraqitjes së TVSH-04 do të llogaritet me datë 27.10.2021- thotë Selami.