Nga Qytetit i Shkupit informojnë se këto ditë, në 23 shkolla të mesme të qytetit, do të fillojë realizimi i ciklit të tretë të onlajn kurseve tremujore për mësim të gjuhës shqipe, maqedonase dhe turke.


Kurset janë të dedikuar për nxënësit dhe mësuesit, ndërsa ata janë pjesë e projektit “Unë e flas gjuhën e mikut tim” të parashikuar në Strategjinë e Qytetit të Shkupit për integrim ndëretnik dhe përfshirje qytetare dhe në Programin e aktiviteteve të Qytetit të Shkupi në fushën e arsimit për vitin 2021.

Me këtë aktivitet do të përfshihen gjithsej 825 mësues dhe nxënës, disa prej tyre do të ndjekin kurset fillestare, kurse disa vazhdim të kursit.

Sipas interesit të shprehur:

– 296 nxënës dhe 8 mësues do të ndjekin kurs fillestar për mësimin e gjuhës maqedonase;

-148 nxënës dhe 49 mësues do të ndjekin kurs fillestar për mësimin e gjuhës shqipe, ndërsa 5 nxënës dhe 14 mësues do të ndjekin kurs të zgjeruar;

– 251 nxënës dhe 36 mësues do të ndjekin kursin fillestar për mësimin e gjuhës turke, ndërsa 16 nxënës dhe 2 mësues do të ndjekin kursin e zgjeruar.

“Duke ndjekur kurset, të rinjtë do të kenë mundësinë të fitojnë njohuri bazë të gjuhës që flasin shokët e klasës, e cila do të kontribuojë në socializimin e tyre gjuhësor. Projekti synon të stimulojë komunitetet shkollore për të ndërtuar dhe zhvilluar ndërveprime pozitive midis nxënësve dhe mësuesve nga bashkësi të ndryshme etnike dhe i ndjek parimet e Strategjisë së qeverisë për Zhvillimin e konceptit për një shoqëri dhe interkulturalizëm. Kurset mbahen nga mësuesit e punësuar në shkollat ​​e mesme dhe ato mbështeten në aspektin logjistik dhe financiarisht nga Qyteti i Shkupit”, thuhet në komunikatë.