Pas disa muajsh hetim, Prokuroria për Ndjekje të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit ka ngritur aktakuzë kundër 7 personave për keqpërdorim të detyrës dhe autorizimit zyrtar. I akuzuar i parë është ish-sekretari i përgjithshëm i Qeverisë, Dragi Rashkovski dhe 6 persona të tjerë si bashkëpunëtorë të jashtëm.


Advertisements

I akuzuari i parë ngarkohet se në mënyre të vazhdueshme ka kryer vepër penale, larje parash dhe vepra të tjera të dënueshme me ligj. I akuzuari i dyte dhe tretë ngarkohen me veprën, ndihmës në kryerjen e veprës penale, ndërsa personat e tjerë akuzohen se duke ndihmuar kanë kryer nga një vepër penale, keqpërdorim të detyrës zyrtare.

Qries
Gjatë periudhës 2017-2021, në Sekretariatin e përgjithshëm të Qeverisë, i akuzuar i parë, si person zyrtar, me paramendim, i ndihmuar nga i akuzuari i dyte dhe i tretë, bashkëpunëtorë të jashtëm, duke shfrytëzuar mundësitë, që të tretë në vazhdimësi kanë kryer më vepra të njëjta. I akuzuari i parë nuk i ka kryer detyrat e tij zyrtare gjatë zbatimit të 4 proceduarave për prokurim publik.

Në njërën nga procedurat për prokurim publik, gjatë kryerjes së veprës penale me paramendim i ka ndihmuar edhe i akuzuar i katërt, pronar i një operator ekonomik.

I pandehuri i parë kreu prokurimet publike në kundërshtim me parimin e ekonomisë, efikasitetit dhe përdorimit efektiv të fondeve publike, të përcaktuara në përputhje me rregulloret që rregullojnë përdorimin e fondeve buxhetore, dha udhëzime për përgatitjen e një specifikimi teknik për prokurimin publik në konsultim me një nën kontraktor dhe pjesëmarrësit në Gjatë procedurës së prokurimit publik, komunikimi nuk u krye duke përdorur mjete elektronike përmes ESPP, por personalisht, specifikimet teknike të përcaktuara që i referohen një patente të veçantë, nuk zbatuan dhe trajnuan atë për të cilën ishin lidhur kontratat e prokurimit publik, kështu, për katër operatorët ekonomikë, ajo përfitoi një përfitim – të drejtën për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit publik dhe për të lidhur kontrata për të njëjtët dhe u mundësoi atyre të fitojnë përfitime pronësore në shumën totale prej 17,474,137.00 denarë.

Në të njëjtën kohë, i pandehuri i parë, si zyrtar, përdori autoritetin e tij zyrtar – për të lidhur marrëveshje për të drejtën e autorit me individë, edhe pse e dinte që të pandehurit e gjashtë dhe të shtatë nuk i kryenin detyrat e tyre në përputhje me marrëveshjet e lidhura, ai prapë pagoi tarifat mujore të tyre. I pandehuri i dytë dhe i pandehuri i gjashtë dhe i shtatë, në përputhje me marrëveshjen që kishin me të pandehurin e parë për shpërndarjen e mjeteve, tërhoqën një pjesë të mjeteve të paguara në para të gatshme për t’ia dorëzuar të pandehurit të parë. Këto veprime i shkaktuan dëme Buxhetit të RS Maqedonisë në vlerë totale prej 1,320,000.00 denarë.

Në periudhën nga 05.06.2017 deri në 05.05.2021, në Shkup, i pandehuri i parë ka vënë në qarkullim para në vlerë totale prej 5,378,319.00 denarë, të cilat ai e dinte se i kishte origjinën nga një krim, me qëllim të fshehjes së origjinës në disa raste, pasi mori paratë nga krimi, ai i vuri në qarkullim duke bërë pagesa në para në llogaritë e tij dhe kartat bankare dhe në llogaritë e anëtarëve të familjes së tij, dhe gjithashtu pagoi paraprakisht kreditë e marra më parë.

Duke pasur parasysh se rrethanat në bazë të të cilave masat e sigurisë u vendosën ndaj të pandehurit të parë dhe të pandehurit të katërt ishin të pandryshuara dhe se qëllimi i arrestit shtëpiak, i përcaktuar nga gjyqtari i procedurës paraprake, nuk mund të arrihej me asnjë masë tjetër sigurie, prokurori Aktakuza gjithashtu paraqiti një propozim të veçantë për zgjatjen e arrestit shtëpiak ndaj dy personave. Gjithashtu, me një aktakuzë në përputhje me nenin 118 paragrafi 2 më lart me nenin 120 të LPK, propozohet që të caktohet një masë e përkohshme për sigurimin e pronës – kërkesë juridike në vlerë prej 5,050,000.00 denarë, për dëmin në vlerë të përgjithshme prej 18,794,137.00 denarë që kanë ndodhur për shkak të kryerjes së krimit.