Në kohët e fundit, mësimdhënësit në shkollat fillore dhe të mesme në vend janë të motivuar të marrin pjesë në krijimin dhe zbatimin e risive në sistemin arsimor dhe ajo është kusht themelor për ngritjen e cilësisë së arsimit që u ofrohet të rinjve. Jam e kënaqur që janë aleatë të institucioneve të sistemit dhe kemi të njëjtin qëllim dhe të përbashkët – të krijojmë shkolla të së ardhmes në të cilat do të krijohen gjenerata të reja, më të mira së paku për nuancë të çdo mëparshme. Ndërsa për atë, janë të përgatitura të zbatohen koncepte të reja për edukimin e nxënësve.


Këtë e theksoi Ministrja e Arsimit dhe e Shkencës në promovimin e sotëm të tekstit shkollor “Loja dhe mësimi – koncepte të reja në mësimin e hershëm” nga Lena Damovska, e cila trajton numër çështjesh thelbësore dhe aktuale që lidhen me paradigmat e reja në pedagogjinë e shekullit 21.

Carovska theksoi se kjo literaturë është plotësisht në pëlqim me udhëzimet e Konceptit të ri për Arsimin Fillor, zbatimi i të cilës filloi me fillimin e vitit të ri shkollor.

“Teksti shkollor në të vërtetë është dedikuar për mësimdhënësit dhe i udhëzon se si të zgjedhin mënyrë që do të tërheqë vëmendjen e nxënësve, që t’ua përcjellin njohurinë që duhet ta absorbojnë në moshën e duhur. Rekomandimi i autorit, me çka unë plotësisht pajtohem është ajo të bëhet përmes lojës, sepse është vërtetuar se efekti i të mësuarit është më i madh tek më të vegjëlit, “tha Carovska.

Ministrja theksoi se tekstet e reja shkollore për klasën e parë dhe të katërt që janë bërë sipas Konceptit të ri dhe programet mësimore të miratuara janë bërë pikërisht mbi bazën e parimit që loja është mjet i fuqishëm në procesin e mësimit të hershëm dhe për këtë arsye ka shumë kuize dhe lojëra, ndërsa ato për klasën e katërt, kanë versionin e tyre dixhital që siguron përmbajtje edhe më interaktive dhe multimediale.

“Tekstet e reja shkollore sjellin freski në sistemin arsimor dhe pëlqehen nga mësimdhënësit dhe nxënësit. Ajo është më e rëndësishme. “Do të thotë, do t’i praktikojnë dhe do të arrijmë efektin që është i projektuar gjatë konceptit të ndryshimeve, të ndërtojmë gjeneratat që do të jenë krijues, novator dhe në mënyrë kritike mendojnë,” tha Carovska, duke shtuar se pret me risitë që kërkojnë zbatimin e qasjeje moderne pedagogjike nga mësimdhënësit do t’u mundësohet nxënësve të jenë pjesëmarrës aktivë në procesin e marrjes së njohurive të tyre.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës