Edukimi i hershëm financiar është jashtëzakonisht i rëndësishëm për të rinjtë. Ata duhet me kohë të jenë të njoftuar me terminet themelore, konceptet dhe informacionin bazë që lidhen me financat dhe ekonominë, tregtimin e letrave me vlerë, menaxhimi me mjetet dhe shfrytëzimin e tyre në mënyrën më efikase, tejkalimin e problemeve financiare dhe menaxhimin e rrezikut. Me përvetësimin e kësaj materije , nxënësit bëhen më të përgatitur për performancë të suksesshme në tregun e punës dhe për mbindërtimin të mëtejshëm arsimor.


Këtë e theksoi Ministrja e Arsimit dhe e Shkencës Milla Carovska gjatë konferencës së sotme të Komisionit të Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimit dhe Berzës Maqedonase, ku të dy institucionet promovuan nisma për të përmirësuar edukimin financiar të nxënësve, duke futur një lëndë teorike zgjedhore dhe një lëndë zgjedhore praktike nga këtë zonë në shkollat e mesme profesionale

“Idetë janë të shkëlqyera dhe për mua personalisht si ministre, është e nevojshme të përmirësohet arsimi financiar në shkollat e mesme profesionale. Sigurisht, është e nevojshme të bëhen shtjellime shtesë për zbatimin e mundshëm në një nga vitet e ardhshme shkollore, por qëllimi i të dy nismave është vërtet i mirë dhe në korrelacion me mendimet e mia dhe politikat e përgjithshme të Qeverisë dhe MASH për Përmirësimi i sistemit arsimor, tha Carovska, duke shtuar se në periudhën e ardhshme do të bëhen analiza shtesë së bashku për interesin ndërmjet nxënësve, për llojin e stafit që do të jetë në gjendje të ligjerojnë dhe për mënyrën në të cilën do të përfshiheshin pjesëmarrësit e tjerë në zbatimin e mësimdhënies dhe më pas, siç tha ajo, do të miratohet vendimi i përshtatshëm.

Carovska theksoi se zhvillimi i sistemit arsimor dhe sigurimi i arsimit më të mirë për të rinjtë nuk është vetëm përgjegjësi e Ministrisë së Arsimit dhe e Shkencës, por edhe e të gjithë pjesmarësve shoqërorë – individëve dhe institucioneve që preken dhe mund të ndihmojnë në këtë fushë dhe për këtë është mirënjohëse që Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimi dhe Berza tregojnë iniciativë dhe përfshihen në përpjekjet për mundësi më të mira arsimore për të rinjtë në vend.

Rikujtoj se veçanërisht arsimi i mesëm profesional ishte në fokus të punës së MASH vitin e kaluar dhe në atë drejtim u krijua një politikë e përbashkët regjistrimi me dhomat e tregtisë, komunat dhe shkollat e cila është e fokusuar arsimim dual dhe i cili dha rezultate jashtëzakonisht të mira. Këtë vit, numri i nxënësve të regjistruar në shkollat e mesme profesionale është rritur me 6% në krahasim me vitin e kaluar, janë hapur 97 paralele duale në krahasim me vetëm 11 që ekzistonin në vitin shkollor 2020-2021 dhe gati 1400 nxënës janë regjistruar në to, dhe për të gjithë ata MASH siguroi bursa në vlerë prej 3500 denarë në muaj, si dhe për nxënësit e regjistruar në arsimin e mesëm trevjeçar profesional dhe në shkollat ku ka mekanizëm, elektroniko-teknik, hotelieri-turizëm dhe disa profesione të tjera defiçitarë.