Të ardhurat për periudhën Janar-Gusht 2021
Drejtoria e të Ardhurave Publike, njofton opinion e gjërë se nga janari deri në gusht të këtij viti janë mbledhur gjithsej 57.280.480.910 denarë, apo 21,57% më e lartë në raport me janar-gusht të vitit 2020, respektivisht 7,30% më e lartë në raport me vitin 2019.
Në vijim keni detajet për pagesë të Tatimit të fitimit, të të ardhurave personale dhe Tatimit të Vlerës së Shtuar, në krahasim me vitin 2019 dhe 2020. 👇