Prokuroria i ka dhënë urdhër SPB-Tetovë për marrjen e dokumentacionit të plotë lidhur me ndërtimin e spitalit modular, si nga vetë spitali, ashtu edhe nga personi juridik, realizues i punëve ndërtimore. Prokuroria Themelore në Tetovë, në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore-Shkup, ka ndërmarrë masat dhe aktivitetet e domosdoshme për kontrollimin e lëshimeve eventuale gjatë punës, mes tjerash edhe lëshimeve në sferën e mbrojtjes kundër zjarrit.