“Përmes arsimit dual, krijojmë profile sipas nevojave tona”, thonë disa biznesmenë të kompanive të njohura, të gatshëm të punësojnë profesionistë të rinj menjëherë pasi të kenë mbaruar arsimin e mesëm profesional.

Këto ditë jemi dëshmitarë të fushatës së Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës “Mëso me mençuri, puno në mënyrë profesionale”, e cila synon të rrisë ndërgjegjësimin e publikut për arsimin e mesëm profesional si një mundësi e shkëlqyer për të rinjtë, por edhe të informojë për rëndësinë e tij për zhvillimin e ekonomive lokale duke përmirësuar dhe harmonizuar ofertën dhe kërkesën e punës.

Kështu, përmes parimit të arsimit dual, nxënësit e shkollave të mesme të regjistruar në një nga 97 klasat duale të sapohapura në shkollat profesionale në të gjithë vendin, do të kenë mundësinë të mësojnë shumë më shumë përmes praktikës reale sesa teorisë, drejtpërdrejt në kompanitë lokale që kanë nevojë për këto profile specifike profesionale, të cilat më tej që do të ofronin punësim për të rinjtë.

Brenda këtij projekti, më shumë se 200 kompani kanë shprehur interes për të bashkëpunuar me shkollat e mesme profesionale dhe të gjitha janë pajtuar se ekziston nevoja për staf profesional në tregun e punës!

Për shembull, Aleksandar Dimovski, i cili është inxhinier makinerisë dhe mentor i programit të arsimit dual në kompaninë “BRAKO” nga Velesi, thotë se profesionet më të kërkuara dhe më deficitare janë teknikë mekanikë, bravandreqës, saldator dhe operatori i makinës CNC.
“Ne kemi një nevojë të madhe për kuadër të tillë, dhe nëse ata do të vazhdojnë arsimin e tyre drejt arsimit të lartë ose do të futen në industri menjëherë për të punuar, mbetet zgjedhja e tyre”, tha ai, duke aluduar se kompania “BRAKO” hap dyert për punësimin e këtyre kuadrove.

Embed video: https://fb.watch/5JNJxMVo-q/

Embed code:

Punonjësit e kompanisë “BIROSEF” nga Strumica, një kompani e industrisë së përpunimit të metaleve, thonë se mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar dhe të motivuar në treg po shihet gjithnjë e më shumë. “Mungesa e vazhdueshme e stafit na ka nxitur si kompani të përfshihemi në konceptin e arsimit dual, të cilin ne e konsiderojmë një mundësi të shkëlqyeshme për trajnim praktik të nxënësve që tashmë kanë njohuri nga industria, të fituara përmes procesit arsimor. “Kemi nevojë reale për një fuqi punëtore të kualifikuar, kështu që çdo nxënës i trajnuar dhe i interesuar është kandidat i mundshëm për punësim, pas diplomimit,” thotë Filip Bajraktarov, drejtor operativ i Kompanisë “BIROSEF”, duke shtuar se mentorët e kompanisë janë profesionistë, inxhinierë të diplomuar të makinerisë, të cilët i udhëzojnë dhe i njoftojnë nxënësit me proceset e punës, duke mbajtur llogari për masat e nevojshme për mbrojtjen në punë.

Kompania “Amphenol Technology Macedonia” nga Kocani është gjithashtu pjesë e projektit. Sonja Doneva, punonjëse në departamentin e burimeve njerëzore dhe trainere përgjegjëse në Automotive, thotë se mësimi praktik është e organizuar mirë në kompanitë e mëdha, sepse numri i madh i departamenteve plotëson nevojat e disa shkollave me profesione të ndryshme dhe profile arsimore. “Me përfshirjen e arsimit dual, kompania do të pranojë kuadër të trajnuar tashmë, përmes mësimit teorik dhe punës praktike punëdhënësi të bëjë përmirësime në punë dhe përvetëson njohuri, shkathtësi dhe aftësitë në përputhje me sistemin arsimor, dhe të gjithë praktikantët që do të tregojnë interes për punë, pas përfundimit të shkollimit kompania jonë është e gatshme t’i punësojë”, tha ajo.

Përveç ndërmarrjeve, një bashkëpunim të tillë me shkollat e mesme profesionale në vend realizuan edhe ndërmarrjet publike, përfshirë edhe NP “Pyjet Nacionale” nga Kavadarci. “Ndërmarrja jonë ofron praktikë që kryera nga njerëz me përvojë dhe profesionistë të cilët merren me çështjen e prodhimit të realizohet në terren nga njerëz me përvojë dhe profesionalë, të cilët për shumë vite merren me prodhimin e drurit dhe asortimenteve të drurit. Kjo qasje është një shans i shkëlqyeshëm për një nxënës për të mësuar rreth këtij procesi kompleks që kryhet çdo ditë”, tha Juliana Nikolova, drejtoreshë e NP “Pyjet Nacionale”.

Por, jo vetëm profilet teknike janë të nevojshme në tregun e punës. Ekziston nevoja për kuadër profesional në fushën e shërbimeve personale, andaj Natasha Dodevska, pronare e studios së floktarisë “Nate” dhe akademisë “Nate” në Kumanovë thotë se në sallonin e saj ka praktikantë nga shkolla e mesme “Kiro Burnaz” në Kumanovë dhe është shumë e kënaqur dhe e gatshme t’i punësojë pas përfundimit të praktikës.

“Të rinjtë duhet të regjistrohen në shkollën e mesme të floktarisë, sepse kjo punë është kreative, ata njihen me shumë risi, ndjekin shumë panaire, seminare, edukime dhe më e rëndësishmja, pasi të kenë mbaruar shkollën e mesme mund të gjejnë një punë të sigurt. Mund të punojnë në sallone të floktarisë dhe sallone kozmetike dhe gjithashtu mund të hapin sallone të tyre”, tha Natasha Dodevska.

Embed video: https://fb.watch/5QiOf0pw0q/

Embed code:

Projekti “Mëso me mençuri, puno në mënyrë profesionale” zhvillohet në bashkëpunim dhe me përkrahje të projektit “Arsimi për Punësim në Maqedoninë e Veriut” (E4E @ mk) dhe Agjencinë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim.