Më 5 qershor fillon provimi i maturës shtetërore për mbi 15 mijë maturantë. Nxënësit nga viti i katërt përfundimtar në arsimin e mesëm do të japin provimin e parë ekstern në lëndën e gjuhës amtare, si një nga katërtat – dy lëndë eksterne dhe dy interne në konceptin për dhënin e provimit të maturës këtë vit, të dakorduar ndërmjet institucioneve kompetente dhe përfaqësuesit e nxënësve të shkollave të mesme. ndërsa i cili, si deri më tani, parasheh përgatitjen e detyrës projektuese.

Me këtë rast, ministrja e Arsimit dhe Shkencës Milla Carovska sot ishte në vizitë në Qendrën Shtetërore të Provimeve e cila është përgjegjëse për organizimin e tërë procesit, ndërsa ku me kryesinë bisedoi për rrjedhën e aktiviteteve përgatitore.

“Më vjen mirë që këtë vit shkollor ne vazhdojmë me organizimin e procesit për dhënien e provimit të maturës shtetërore, me çka u mundësojmë të drejtën që nxënësit e shkollave të mesme të cilët kanë interes të vazhdojnë në mënyrë edukative të rindërtohen, përveç atyre vendase, të mund të regjistrohen edhe në ndonjë universitet të lartë jashtë vendit nëse kanë vullnet. Të gjithëve na është e qartë se kudo në botë, për regjistrim në arsimin e lartë kërkohet posedimi i dokumentit të tillë që do të thotë formalizimi i arsimit të mesëm. “Vitin e kaluar u bë përjashtim dhe për fat të keq, disa nga nxënësit tanë kishin problem me pranimin e aplikacioneve në fakultetet e huaja, por këtë vit nuk do të jetë kështu,” tha Carovska.

Ajo shtoi se nga kryesia e Qendrës Shtetërore të Provimeve është informuar se të gjitha aktivitetet përgatitore të parashikuara me planin për organizimin e maturës shtetërore janë zbatuar edhe në bazë të asaj pret që procesi të realizohet me sukses.
“Janë miratuar të gjitha protokollet e nevojshme, në bazë të së cilës matura duhet të zbatohet në kushte të pandemisë, ndërsa me qëllim të mbrohet shëndeti i nxënësve, mësimdhënësve dhe të gjithë pjesëmarrësve të tjerë në proces. Parashikohet që në klasë të jenë të pranishëm deri në 15 nxënës, ndërsa dikund edhe më pak në varësi të kushteve hapësinore. Në ndërkohë, mbi 2000 testatorë janë vaksinuar me dy dozat, që do të thotë kanë fituar imunitet”, informoi Carovska.

Drejtoresha e Qendrës Shtetërore të Provimeve, Elizabeta Naumovska tha se gjithsej 15,294 nxënës kanë aplikuan për dhënien e provimit të maturës shtetërore, nga të cilët 7,050 janë nga arsimi i mesëm gjimnaz, 7,983 nga arsimi i mesëm profesional dhe 261 nga arsimi i mesëm artistik. Informoi se programet e provimeve për lëndët që janë të përfshira me maturën këtë vit janë shkurtuar, ndërsa në të njëjtën kohë dhe se sipas marrëveshjes me nxënësit e shkollave të mesme, pishinat me pyetje të mundshme janë në dispozicion të tyre tre javë para dhënies së çdo provimi.

Pas dhënies së provimit të parë të detyrueshëm provimit ekstern në gjuhën amtare më 5 qershor, vijon edhe provimi i dytë ekstern që është zgjedhor. Nxënësit që mund të zgjedhin midis matematikës ose gjuhës së huaj do të japin provimin më 11 qershor. Provimet interne do të organizohen në fund të qershorit sipas orarit që e krijojnë vetë shkollat. Detyra projektuese u realizua nga 15 Marsi deri më 30 Prill. Rezultatet do të shpallen në afat prej 30 ditëve nga provimi i dytë ekstern.

Për maturantët të cilët në provimet e 5 dhe 11 qershorit do të jenë të sëmurë me Kovid 19, ose do të jenë në izolim, u mundësohet termin shtesë në 25 dhe 28 qershor, me bashkëngjitje të vërtetimit në komisionet shkollore. Ata që nuk do të japin provimin e maturës në qershor, një pjesë ose plotësisht, do të kenë shans të dytë në sesionin e gushtit – terminët janë 11 gusht për të parin dhe 13 gusht për provimin ekstern të dytë.

Në ndërkohë, Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Qendra Shtetërore e Provimeve kanë filluar me aktivitetet përgatitore për përpilimin e konceptit krejtësisht të ri për maturën shtetërore e cila do të zbatohet nga viti i ardhshëm shkollor dhe do të mundësojë lloje të ndryshme të maturës për gjimnaz, arsimin profesional dhe të artit. Për këtë qëllim është formuar grup i punës i veçantë i përbërë nga përfaqësues të institucioneve kompetente dhe përfaqësues të nxënësve të shkollave të mesme, ndërsa në të njëjtën kohë edhe ekspert nga Banka Botërore i cili punonte edhe në konceptin aktual për dhënien e provimit të maturës shtetërore.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës