Sipas të dhënave të Entit Shtetëror për Statistika, me taksi vitin e kaluar janë transportuar 11.083.000 udhëtarë prej të cilëve 10.404.000 në trasportin urban dhe 679.000 në transportin ndërurban.

Me 1.860 automobila të udhëtarëve të përfshirë në hulumtimin janë kaluar gjithsej 51 365 000 kilometra, prej të cilave 45 554 000 në transportin urban.

Përderisa në transportin ndërurban janë realizuar 5 811 000 kilometra.

Të dhënat për transportin me taksi janë marrë nga 241 njësi raportuese.