Hapja e së Dhomës përkujtimore të rindërtuar të Krste Misirkovit është me të vërtetë ngjarje e rëndësishme jo vetëm për Institutin e Gjuhës maqedonase, patron i të cilës është Misirkovi, dhe jo vetëm për Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, por për të gjithë vendin, sepse në këtë mënyrë tregohet edhe respekti për veprën e tij, por gjithashtu edhe investimi për kujdesin e gjuhës maqedonase dhe të gjithë atyre që kontribuan për kohën e sotme, tha Ministrja e Arsimit dhe Shkencës Milla Carovska sot, në promovimin e prezantimit të muzeut për jetën dhe veprën e Misirkovit, themeluesit të standardizimit të parë në gjuhën maqedonase.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës financiarisht e mbështet iniciativën e Institutit të Gjuhës Maqedonase për restaurimin dhe rindërtimin e Dhomës përkujtimore të Misirkovit, ndërsa idesë iu bashkua edhe Qyteti i Shkupit.
“Për më tepër, ta rrisim kujdesin për Gjuhën maqedonase dhe për mësimdhënësit që do ta ligjërojnë gjuhën maqedonase dhe do ta hulumtojnë dhe mësojnë, këtë vit për herë të parë kemi siguruar 15 bursa për studentët që studiojnë në Katedrën e Gjuhës dhe Letërsisë Maqedonase në Fakultetin Filologjik. “Blazhe Koneski” në Shkup. “Ministria e Arsimit dhe Shkencës vazhdon me politikat që janë në drejtim të kujdesit dhe mësimit të gjuhës maqedonase,” theksoi Ministrja Carovska.
Duke theksuar bashkëpunimin e frytshëm, Carovska theksoi se Ministria e Arsimit dhe Shkencës pranoi iniciativat që vijnë nga Instituti dhe bashkë me Qeverinë, Kryeministrin dhe Ministrinë e Kulturës i japin mbështetje të madhe proceseve të ruajtjes, kujdesit dhe përparimit të Gjuhës maqedonase.
Drejtoresha e Institutit, Elena Jovanova-Grujovska, përkujtoi se ky është një vit që shënon 95 vjet nga vdekja e Krste Misirkov, 100 vjet nga lindja e Bllagoja Korubin, një nga themeluesit e Institutit dhe në vitin e kremtimit të Bllazhe. Koneskit.
“Misirkov në librin” Për çështjet maqedonase ” i vendosi bazat e standardizimit të parë të Gjuhës maqedonase, Koneski i realizoi idetë për alfabet modern maqedonas, drejtshkrimin dhe kodifikimin institucional të Gjuhës maqedonase”, tha Jovanova-Grujovska.
Dhoma përkujtimore e Misirkovit përmban dokumente dhe fotografi, pjesë në formë elektronike, të cilat dëshmojnë për jetën dhe veprimtarinë arsimore, shkencore, diplomatike dhe revolucionare të kodifikuesit të parë të Gjuhës maqedonase. Vend të veçantë në prezantimin zë libri “Për çështjet maqedonase”, i botuar në vitin 1903.