Me qëllim t’i përmirësojmë rezultatet e testimeve ndërkombëtare – testimi PISA provë në 2021 dhe testimi i rregullt për PIRLS, e cila gjithashtu po zhvillohet vitin e ardhshëm, tashmë të përkushtuar dhe në mënyrë aktive po punojmë edhe me mësimdhënësit dhe me nxënësit dhe drejtorët e shkollave që janë çelësi i suksesit, tha Ministrja Milla Carovska në pres konferencën e sotme ku u prezantuan aktivitetet për realizimin e suksesshëm të dy testimeve ndërkombëtare.

“Janë realizuar trajnimet e mësimdhënësve të grupit klasor të nxënësve të klasës së katërt, të cilat do të përfshihen me testimet PIRLS në 2021. Njëkohësisht me procesin e trajnimit për PIRLS, rrjedhin edhe trajnimet e mësimdhënësve nga shkollat e mesme për testimin PISA vitin e ardhshëm i cili do të jetë provë ”, theksoi Carovska.

Studimi ndërkombëtar PIRLS kontrollon aftësinë e nxënësve të moshës 9-10 vjeç për të lexuar me kuptim, ndërsa Republika e Maqedonisë së Veriut do të marrë pjesë në testim së bashku me rreth 50 vende nga e gjithë bota. Prej tij fitohen rezultate për atë se si mjedisi kulturor, praktika mësimore, qëllimet e programeve mësimore dhe rregullimi sistematik i arsimit ndikojnë në arritjet e nxënësve. Testi PISA vlerëson aftësitë, njohuritë dhe aftësitë e nxënësve në zbatimin e asaj që e kanë mësuar në jetën e përditshme dhe kalon në moshën 15 vjeçare. Ajo na konfirmon vetëm nëse nxënësit mund të riprodhojnë njohuritë e tyre, por gjithashtu teston dhe se sa mirë mund të përdorin atë që kanë mësuar në situata të panjohura, në shkollë dhe jashtë saj.

“Rezultatet e testimeve ndërkombëtare çdoherë janë gjithmonë një reflektim i punës në ekip, në të cilën me mësuesin dhe mësimdhënësin e motivuar dhe programet dhe planet mësimore të mira. “Ajo është thelbi i reformës që ne po zbatojmë dhe ka për qëllim ta përmirësojë cilësinë e sistemit arsimor,” theksoi Carovska.

Rezultatet e këtyre testimeve janë të rëndësishme si një udhërrëfyes në cilin drejtim duhet të përmirësohet dhe të përparohet procesi arsimor kombëtar. Duke folur për reformat në arsim, Ministrja Carovska informoi se me ato sistemi ynë arsimor përshtatet me praktikat arsimore moderne botërore. Carovska potencoi se secili prej nesh e dëshiron më të mirën për fëmijët, përkatësisht të gjithë përpiqemi që ata të jenë të njëjtë në nivel të njohurive dhe aftësive me më të mirët në botë, ndërsa rezultatet nga testimet ndërkombëtare të bëhen krenaria jonë kombëtare.

Drejtoresha e Qendrës Shtetërore të Provimeve Elizabeta Naumovska tha se për ato, si institucion e cila zbaton evoluimin ekstern të arritjeve të nxënësve, këto testime ndërkombëtare janë raport referues për cilësinë e arsimit. Koordinatorja për testime ndërkombëtare në QSHP Beti Lameva, tha se reformat në arsim kanë për qëllim inkurajimin e nxënësve për të menduar në mënyrë kritike, të zgjedhin probleme, të aplikojnë njohuri në situata reale, si dhe në forcimin e aktiviteteve jashtëshkollore që ndikojnë kryesisht në arritjet e nxënësve dhe njohuritë e tyre të qëndrueshme.