Gjatë 24 orëve të kaluara, sipas statistikave të Sektorit për Punë të Brendshme Tetovë për periudhën (29.11./30.11.) Për mos mbajtjen e maskave mbrojtëse, gjithsej 130 personave (TE-72 dhe GV-58) u janë lëshuar urdhëresa pagese për kundërvajtje, në përputhje me nenin 6 nga Dekreti përkatës i qeverisë. Gjatë kësaj periudhe, nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, rajonin Tetovë-Gostivar, janë plrgaditë vendime te reja për izolimin e 37 personave (GV) dhe janë kryer kontrollet tek 1798 persova (TE-946 dhe GV-852) me vendime të tilla dhe nuk janë konstatuar mosrespektim të vendimeve të lëshuara.