Sipas të dhënave nga Sistemi Automatik i Monitorimit Shtetëror për cilësinë e ajrit të ambientit dhe parashikimi i motit i marrë nga Enti  Hidrometeorologjik më 30.11.2020, koncentrimet mesatare ditore të PM10 janë nën pragun e përcaktuar të alarmit prej 175g / m3 në pikat e matjes në Tetovë, Kumanovë  dhe Kavadar dhe kështu pushojnë së qeni të vlefshme rekomandimet dhe masat gjatë tejkalimit të  pragut të  alarmit.