Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka formuar grup të punës e cila po zhvillon koncept për ndryshim të plotë dhe thelbësor të materialeve mësimore dhe didaktike për arsimin fillor dhe të mesëm.Nevoja për të futur një sistem krejtësisht të ri për të përpunuar materiale mësimore është rezultat i reagimeve të vazhdueshme nga publiku, prindërit / kujdestarët, nxënësit , por edhe vetë mësimëdhënësit për cilësinë e librave shkollorë, procedurat e gjata për miratimin e tyre, si dhe tërheqjen e shpeshtë të librave shkollorë për shkak të stereotipave. paragjykimet, gabimet dhe mospërputhjet.

Grupi i punës përbëhet nga përfaqësues nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Shërbimi Pedagogjik, Byroja për Zhvillimin e Arsimit si dhe përfaqësues nga institucionet ndërkombëtare dhe sektori civil.

Grupi tashmë është duke punuar në analizën e pëvojave më të mira dhe praktika nga disa evropiane, skandinave dhe vendet e rajonit,në bazë të cilës do të zhvillohet sistem krejtësisht i ri për përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies, i cili përfshin jo vetëm përdorimin e librave shkollorë, por edhe përpunimin dhe përdorimin e llojeve të ndryshme të mësimdhënies dhe materialeve didaktike për mësimdhënësit dhe nxënësit.

Shumë vende në botë tashmë e kanë kaluar sistemin e përdorimit klasik të teksteve shkollore, për shkak se nxënësit i marrin njohuritë e tyre përmes burimeve të ndryshme të informacionit dhe mjeteve të ndryshme digjitale. Kjo është ide e shumë mësimëdhënësve tanë, por është gjithashtu pjesë e rekomandimeve të OECD për sistemin arsimor në vendin tonë.

Reforma e librave shkollorë do të bëhet në konsultim të gjerë, njëkohësisht me reformat për arsimin fillor, kurse plani do të futet nga viti i ardhshëm shkollor.

T mobile In article [4]