Nivel të rritur në krahasim me mesataren e korrikut ka në lumin Vardar pranë Demir Kapisë, tregojnë matjet e sotme hidrologjike.

T mobile In article [1]

Te lumenjtë e tjerë në vend vërehet nivel nën mesataren. Nivel i rritur është regjistruar edhe në Liqenin e Dojranit.