REKOMANDIME PËR MENAXHIM ME MBETJET PËR QYTETARËT QË JANË NË KARANTINË OSE NË VETËIZOLIM ME RAST TË DYSHIMTË NË SHTËPI

Mbetjet personale (siç janë faculetat, leckat e pastrimit për përdorim të njëhershëm, maskat ose dorezat) në mënyrë të sigurtë të vendosen në qese të mbetjeve për përdorim të njëhershëm!

Qeset duhet të mbushen deri në 2/3 e kapacitetit të tyre. Këto qese duhet të vendosen brenda një qeseje tjetër, të lidhura dhe të deponuara në kontejnerët e zakonshëm të mbetjeve shtëpiake.

Mbetjet e tjera shtëpiake mund të hidhen si zakonisht.

REKOMANDIM SHTESË SE SI TË VEPROHET ME MBETJET NGA PAJISJET MBROJTËSE

Duhet të vishen pajisjet mbrojtëse nga punëtorët komunal përkatësisht të gjithë grumbulluesit e mbetjeve.

Zbatimi i procedurës së përshkruar më lartë gjatë largimit të pajisjeve mbrojtëse nga të gjithë personat që i përdorin ata gjatë kryerjes së detyrave përkatëse.