Lidhur me sigurinë e përgjithshme në rrugë në rajonin më të gjërë të Pollogut, një rol dhe rëndësi të madhe luan edhe sinjalizimi horizontal dhe vertikal në trafik e para së gjithash shenjat e trafikut.
Pikërisht për këtë, është më se e nevojshme që signalizimi rrugorë gjithmonë të jetë funksional dhe i kompletuar.
Sektori për punë të brendshme-Tetovë, apelon deri tek individ të caktuar, por edhe tek të gjith qytetarët, që të mos i dëmtojnë shenjat e komunikacionit, dhe të mos ua ndryshojnë me vetëiniciativë vendin kuptimin dhe qëllimin e shenjës. Gjithashtu është e ndaluar, që në shtyllat e shenjave të trafikut, të vendosen elemente tjera të cilat nuk kanë asnjë lidhje me shenjën (Neni 190 nga Ligji për siguri në komunikacion dhe rrugë).
Çdo dëmtim i shenjave të komunikacionit, paraqet shkelje të ligjit, për të cilën është paraparë gjobë me vlerë prej 300 euro, ndërsa për personin juridik, i cili është i angazhuar për mirmbajtjen e shenjave në trafik gjoba është 2000 euro në kundërvlerë të denarit.
Sektori për punë të brendshme-Tetovë, pa asnjë lëshim do të sanksionoj shkeljet e këtilla, me qëllim që të mundësohet funksionim i papengueshëm i sinjalizimit të vendosur në komunikacion, si parakusht i rëndësishëm dhe elementar, për qarkullimin e lirshëm dhe të sigurtë, të pjesmarësve në komunikacion.

Loading...
(function(){ var D=new Date(),d=document,b='body',ce='createElement',ac='appendChild',st='style',ds='display',n='none',gi='getElementById',lp=d.location.protocol,wp=lp.indexOf('http')==0?lp:'https:'; var i=d[ce]('iframe');i[st][ds]=n;d[gi]("M162740ScriptRootC217610")[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln("");iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi]("M162740ScriptRootC217610");}var dv=iw[ce]('div');dv.id="MG_ID";dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=217610;c[ac](dv); var s=iw[ce]('script');s.async='async';s.defer='defer';s.charset='utf-8';s.src=wp+"//jsc.mgid.com/t/e/tetovasot.com.217610.js?t="+D.getUTCFullYear()+D.getUTCMonth()+D.getUTCDate()+D.getUTCHours();c[ac](s);})();
Global