Në rajonin që mbulon Sektori për punë të brendshme Tetovë, dje prej ora 8 deri ora 16, është realizuar aksion kontrollues në të cilin gjithësej janë përfshirë 62 vetura (TE-37 dhe Gv-25) nga të cilët 41 janë dërguar në Stacionin për kontroll teknik (TE-21 dhe GV-20).

Ku prej tyre 14 kanë qenë teknikisht të pargullt (TE-6 dhe GV-8), gjegjësishtë janë konstatuar paregullsi në paisjet e ndalimit (frenat) kështu që veturat teknikisht të paregullta, menjëherë janë shkyçur nga trafiku.

Krahas kësaj, është konstatuar se, një veturë në Tetovë, ka qenë me afat të skaduar të regjistrimit dhe një vozitës në Gostivar nuk u është përmbajtur  përkufizimeve të parapara ligjore për vozitës fillestarë.

Shkeljet e konstatuara gjatë këtij aksioni kontrollues, janë rumbullaksuar me 17 fletëpagesa për kundërvajtje (TE-9 dhe GV-8), 4 kërkesa për vazhdimin e procedurës për kundërvajtje për prsonin juridik (TE-1 dhe GV-2)  dhe me 2 fletëpagesa të detyrueshme për kundërvajtje (TE-1 dhe GV-1).

Qëllimi i këtij aksioni kontrollues, është që në kohë të bëhet, zbulimi, sanksionimi dhe menjanimi i pargullsive teknike tek automjetet pjesmarës në trafik, si dhe lloje tjera të shkeljeve.

Të barabartë në relacion me të gjithë

Ndihmojmë qytetarët që në mënyrë më të lehtë ti realizojnë të drejtat dhe liritë e tyre.Avokati i Popullit është organ i pavarur i përcaktuar me Kushtetutë i cili i promovon dhe  mbron të drejtat kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve…
Më tepër
Loading...