Instituti për demokraci “Societas Civilis” – Shkup dhe Fondacioni Konrad Adenauer nga Shkupi, kanë publikuar “Manualin për Zgjedhjet Presidenciale 2019 në Republikën e Maqedonisë”.

Manuali mund të gjendet në tre gjuhë, atë maqedonase, shqipe dhe angleze.

Manuali jep pasqyrë për zgjedhjet presidenciale të vitit 2019, si dhe për historinë e zgjedhjeve presidenciale në vend, sistemin zgjedhor dhe informacione për kandidatët.

Pas përfundimit të zgjedhjeve, autorët e këtij publikimi paralajmërojnë botimin e dytë, final të këtij manuali, në të cilin do të përfshihen rezultatet dhe informacionet për fushatën dhe procesin zgjedhor.