Me ndryshimet e ardhshme të ligjeve për të punësuarit në sektorin publik dhe për nëpunësit administrativë duhet të përfshihen procedurat për punësimin dhe për avancimin e nëpunësve administrativë, si dhe pjesa për mbrojtjen e të drejtave të punësuarve, vlerëson drejtori i Agjencisë për administratë, Spase Gligorov.

Në debatin e parë publik për ndryshimet e ardhshme të dy ligjeve, sot përfaqësues nga më shumë institucione parashtruan probleme në zbatimin e tyre të deritanishëm me propozime për vendosjen e risive, me të cilat në të ardhmen do të arrihej efikasitet më i madh.

“Gjatë procedurës për punësim nevojitet racionalizim i kushteve që duhet t’i plotësojnë kandidatët që gjatë vet aplikimit për ndonjë vend të punës. Gjatë numrit të madh të procedurave u tregua se numër i madh i kandidatëve të cilët aplikojnë për punësim si nëpunës administrativë, eliminohen nga selektimi i mëtejshëm për shkaqe të ndryshme”, tha Gligorov, duke e përmendur si shembull vërtetimin mjekësor, dokument që veçmë është përfshirë me Ligjin për marrëdhënie pune.

Ai sqaroi se duhet t’i kushtohet rëndësi më e madhe provimit, të cilit e japin aplikuesit gjatë vlerësimit. Provimi, siç propozoi, duhet të jetë jashtë procedurës për punësim dhe të vlerësohet si element hyrës gjatë aplikimit së bashku me arsimimin.

T mobile In article [1]

Gjatë avancimit, megjithatë, propozohet kusht të jetë periudha prej dy viteve që nëpunësi e ka kaluar me titull të caktuar, e jo vendi i punës. Në komisionet për procedura disiplinore, të cilat numërojnë edhe deri 17 persona, sipas Gligorovit, duhet të anëtarësohen prej tre deri pesë persona. Tani komisionet janë më të mëdha, ndërsa numri i tyre më i vogël hap hapësirë për stërvitje adekuate dhe gatishmëri të tyre më të mirë.

Ministri i Shoqërisë Informative dhe Administratë, Damjan Mançevski sqaroi se debati publik po ndodh para përgatitjes së draft versionit të ndryshimeve ligjore, me qëllim që në to të përfshihen propozimet e institucioneve që i zbatojnë dy ligjet.

“Dëshirojmë të konsultohemi me të gjitha palët e involvuara para se të fillojmë të shkruajmë propozime të ndryshme. Nuk do të shpejtojmë, ky është proces i cili zgjat tre-katër muaj, e pastaj do të hyjmë në procedurë”, deklaroi Mançevski.

Ai pret në qershor ligjet të hyjnë në procedurë qeveritare, e më së voni deri në shtator të votohet në Kuvend.