Ajri i ndotur ndikon negativisht tek popullata aktive e cila është e kyçur direkt në procesin e prodhimit, nëpër fabrika apo uzina punuese. Tek punëtoret efektet negative manifestohen gjatë orarit të punës, sepse nuk arrihet shkalla optimale e produktivitetit e cila ma automatizëm e ulë normën në njësi të pa prodhuara. Pastaj kjo dukuri indirekt e ngritë koston e çmimit në treg. Dhe mallrat nuk korrespondojnë me parametrat e ofertës dhe kërkesës së tregut.

Nga kjo dukuri anormale kanë dëm fabrikat dhe tërë shteti, nga mos realizimi i qarkullimit gjegjësisht nga procesi i shitblerjes, nuk realizohen tatimet nga qarkullimi i mallrave të konsumit të gjerë. Gjegjësisht edhe bruto prodhimi vendor bie për disa shkallë.

E detyrueshme është marrja e kredive, për t’i mbuluar humnerat e zeza në ekonominë nacionale, dhe fillon varfërimi i qytetarëve.

Ajri i ndotur varfërohet nga Oksigjeni dhe pasurohet me Monoksid Karboni, i cili pengon frymëmarrjen sepse Hemoglobina nuk arrin që në gjak të mbartë oksigjen nga ajri i natyrës, por pasurohet dhe merr monokside dhe e shpërndanë nëpër inde pastaj nëpër qelizat e trupit të njeriut. Dhe me këtë akt indet e trupit , nga mungesa e oksigjenit muskujt plogështohen dhe i tërë organizmi lodhet shpejtë, dhe trupi nuk mundet tu përgjigjet aktiviteteve fizike por edhe intelektuale, gjatë orarit të punës.

Prandaj duhet të kursehen punëtorët nga helmimet e ajrit të ndotur, të izolohen vendet e punës që mos të depërtojë ajri i helmuar, apo të instalohen aparatura të cilat e filtrojnë ajrin në punëtori.

Ajri i ndotur ndikon edhe në psiqikën tek punëtoret, sepse punëtorët në vendet e punës nuk ndihen të rehatshëm nga mos realizimi i normave të caktuara të njësive për tu prodhuar, për shkak të mos realizimit të obligimeve të caktuara në afat kohorë të caktuar më parë. Kështu punëtorët zhyten në depresion dhe e humbin koncentrimin në vendin e punës.

Ekzistojnë vende delicate të punës ku punëtorët nga moskujdesia dhe mos koncentrimi mund ta humbin shëndetin apo jetën. Se edhe depresioni paraqitet si pasoje e ndotjes se ajrit, i cili ka reperkusione serioze ne shëndetin mendor dhe mirëqenien e lumtur shëndetësore të punëtoreve te ekspozuar ndaj ndotësve kimik të ajrit.
Autoritetet komunale duhet saktësisht t’i detektojnë burimet e ndotjes dhe ti neutralizojnë apo ti eliminojn.Ndotja vjen nga mesi ynë nuk vjen nga jashtë, por inspektimet të jenë vigjilentë dhe ti tregojnë ndotësit, se përndryshe do të bllokohen të gjithë segmentet jetësore , si në sektorin privat, ashtu edhe në atë shoqërorë, dhe përgjegjësia do të bjerë mbi ata të cilët nuk qenë të gatshëm për ti eliminuar ndotësit e ajrit”.
“Fushëgropa e Pollogut është shumë e ndjeshme nga ndotësit, dhe është e determinuar si pike e zezë, prandaj luten të gjithë që të kontribuojmë për ruajtjen e mjedisit jetësorë. Ose të bëjmë trusni kolektive mbi organet kompetente. Që më në fund të çlirohemi nga sedimentimi disa vjeçarë i ndotësve. Ne shqiptarët nuk senzibilizohemi për këtë dukuri kontaminuese të vendanimeve shqiptare, çdo her presim që tjerët të na e bëjnë jetën e lumtur, inferioriteti është legalizua dhe e favorizojmë, pasojat i paguan brezi i ri.

Nexhat Bexheti

Loading...