Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, z. Talat Xhaferi, sot realizoi takim me SH.T.z. Sager Naser Ahmed Abdulah Alraisi, ambasadorin e Emirateve të Bashkuara Arabe për Republikën e Maqedonisë.

Kryetari Xhaferi, pasi i uroi mirëseardhje mysafirit, shprehu mirënjohje dhe kënaqësi për marrëdhëniet e vendosura diplomatike qysh në vitin 1996 nën emrin kushtetues të vendit, edhe pse për fat të keq gjatë kësaj periudhe, rrallë shënohen takime të ndërsjella në nivel të lartë bilateral. Ai theksoi se si kryetar i Kuvendit, e inkurajon grupin parlamentar për bashkëpunim me vendet e Lindjes së Afërme dhe të Mesme në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, të vendosin komunikim me kolegët e tyre nga parlamentet përkatëse dhe ta iniciojnë diplomacinë parlamentare e cila është shumë e rëndësishme. Më tutje tha se në planin multilateral, bashkëpunimi në organizatat ndërkombëtare dhe në sistemin e OKB-së është i mirë, shpeshherë mbështeten kandidimet e ndërsjella dhe Republika e Maqedonisë në këtë drejtim, tradicionalisht e mbështet kandidimin e EBA në kuadër të trupave dhe organeve të organizatave ndërkombëtare.

Ambasadori, SH.T.z. Sager Naser Ahmed Abdulah Alraisi shprehu mbështetje të hapur dhe të fuqishme për Republikën e Maqedonisë, duke i sugjeruar përfitimet për vendet e vogla nga anëtarësimi në Bashkimin Evropian dhe në NATO, dhe përparësitë që mundësohen për vendet anëtare të plotfuqishme të këtyre organizatave. Ai e ftoi kryetarin Xhaferi që së bashku me delegacion ti vizitojnë Emiratet e Bashkuara Arabe dhe parlamentin e tyre. Ambasadori theksoi se me këtë ftesë, do të intensifikohen marrëdhëniet bilaterale ndërmjet dy vendeve ndërsa mesazhet do të dërgohen pikërisht prej parlamentit që është zëri i drejtpërdrejtë i popullit.

Bashkëbiseduesit u pajtuan se kultivimi dhe përparimi i marrëdhënieve ndërmjet dy parlamenteve duhet të shënojë në intensitet në periudhën që vijon, si edhe të thellohet në fushën e arsimit, ekonomisë, ambientit jetësor dhe në fusha të tjera me interes të ndërsjellë për të dyja vendet.

Претседателот на Собранието на Република Македонија, г. Талат Џафери, денеска оствари средба со Н.Е.Г. Сагер Насер Ахмед Абдулах Алраиси, амбасадор на Обединетите Арапски Емирати за Република Македонија.

Претседателот Џафери, откако му посака добредојде на гостинот, изрази благодарност и задоволство од воспоставените дипломатски односи уште од 1996 година под нашето уставно име, иако за жал во текот на овој период ретко се бележат взаемни средби на високо билатерално ниво. Тој истакна дека како претседател на Собранието, ја поттикнува пратеничката група за соработка со земјите од Блискиот и Средниот Исток во Собранието на Република Македонија, да воспостават комуникација со нивните колеги од соодветните парламенти и да ја иницираат парламентарната дипломатија која е доста значајна. Понатака рече дека на мултилатерален план, соработката во меѓународните организации и во системот на ООН е добра, често се поддржуваат меѓусебните кандидатури и Република Македонија во оваа насока, традиционално го поддржува кандидирањето на ОАЕ во рамките на телата и органите на меѓународните организации.

Амбасадорот, Н.Е.Г. Сагер Насер Ахмед Абдулах Алраиси искажа отворена и силна поддршка за Република Македонија, посочувајќи ги бенефициите за малите земји од членството во Европската Унија и НАТО, и предностите кои се овозможуваат за земјите полноправни членки на овие организации. Тој упати покана до претседателот Џафери со делегација да ги посетат Обединетите Арапски Емирати и нивниот парламент. Амбасадорот истакна дека со оваа покана, ќе се интензивираат билатералните односи помеѓу двете земји, а пораките ќе се упатат токму од парламентот кој е директен глас на народот.

Соговорниците се согласија дека негувањето и унапредувањето на односите меѓу двата парламента треба да бележи на интензитет во периодот што следи, како и да се продлабочува во доменот на образованието, економијата, животната средина и во други области од заемен интерес за двете земји.