Nga Agjencia për Komunikime Elektronike (AKE) paralajmërojnë se në pranverë duhet të vendosin në funksion sistem për matje të parametrave të cilësisë së qasjes me rrjet të gjerë të internetit në rrjetet fikse, me ç’rast shfrytëzuesit përfundimtar do të informohen për cilësinë e këtij shërbimi. Kjo, shpjegojnë nga AKE, do të thotë se secili individualisht do të mund të kërkojë matje të cilësisë së shërbimit nga lokacioni i tij.

Siç informojnë nga AKE për MIA-n, paralelisht me rrumbullakësimin e furnizimit të pajisjes së sistemit duhet të përgatitet rregullore përkatëse për metodologjinë për matje.

Përveç informatës momentale për cilësinë e shërbimit që e marrin, sistemi do të mundësojë shpërndarje anonime të këtyre informatave me shfrytëzuesit e tjerë në Maqedoni dhe do të sigurojë informata qasëse për cilësinë e rrjeteve të operatorëve në Maqedoni.

Për matjet vijuese që do t’i kryejë rregullatori do të përgatisë raporte të rregullta që do t’i publikojë publikisht.

Pas fillimit të shërbimit pritet rritje e numrit të ankesave për cilësinë e shërbimit nga shfrytëzuesit, por në afat të gjatë ajo duhet të kontribuojë deri në cilësi më të madhe dhe pranim të parametrave të konfirmuar nga AKE si standard.

Sipas të dhënave nga raportet nga takimi i dytë publik i AKE-së, Sektori për zgjidhje të kontesteve nga shfrytëzues përfundimtarë të këtij trupi rregullator përfundimisht me kuartalin e tretë vitin e kaluar ka vepruar për 842 ankesa, për 141 më pak në krahasim me vitin 2016 kur ka pasur 983 ankesa. Pjesa më e madhe e ankesave janë për bazën e shërbimeve për të folur dhe internet në telefoninë celulare, ndërsa shtatë për qind janë për të folur dhe internet në telefoninë fikse. Më të shumta janë ankesat për territorin e Shkupit, 63 për qind, pas çka pason manastiri me nëntë për qind, Tetova me katër, Shtipi, Velesi, Kërçova dhe Kumanova me nga dy për qind…

Në numrin 190 në Kontakt qendrën e AKE-së ka pasur 4.544 thirrje, si dhe 1.218 mesazhe. Pasqyrimi analitik sipas llojit të thirrjes tregon se 39 për qind e thirrjeve deri te Kontakt qendra janë reagim për shumën e faturës, 25 për qind për shërbim të keq, 24 për qind konsultim për procedurë ankimuese.