Në dritaret e automjeteve nuk duhet të vendosen fletë reflektuese (fleta të errëta). Kjo theksohet në Ligjin për siguri në komunikacionin rrugor.

Nëse në dritaret në pjesën e pasme të automjetit vendosni fleta të errëta të cilat lëshojnë më pak se 30% dritë, kjo paraqet rrezik për sigurinë në trafik.

Në rast të shkeljes së dispozitave të nenit 360 të Ligjit për Siguri në Komunikacionin Rrugor, do të shqiptohet kundërvajtje me gjobë në shumë prej 300 Euro.