Juristi Naser Ziberi, duke komentuar arrestimin e deputetëve thotë se ata gëzojnë imunitet dhe për caktimin e çfarëdo mase ndaj tyre, gjykata duhet të njoftojë dhe të kërkojë lejen e Kuvendit.