Qeveria e Republikës së Maqedonisë në ueb faqen e saj publikoi dhjetëra dokumente dhe informata të reja në drejtim të rritjes së transparencës dhe llogaridhënies.

Në internet faqen e saj janë publikuar dokumente dhe informata të cilat kanë të bëjnë me punën dhe aktivitetet e Sekretariatit të Përgjithshëm, zyrës së kryetarit të Qeverisë, zëvendës kryetarit të Qeverisë të obliguar për çështje ekonomike dhe për koordinimin me resurse ekonomike, si dhe për disa ministra pa resorë.

Për herë të parë janë të qasshme buxhetet nga viti i kaluar edhe nga ky vit, raporte revizore, plane për furnizime, lista të të punësuarve me telefona zyrtarë dhe e-mail adresa, rregullore për sistematizim të vendeve të punës, rregullore për organizim, ligje dhe akte nënligjore në kompetencë të institucioneve, lista për informata të karakterit publik, organogram për organizim të brendshëm, si dhe kalendar të ngjarjeve.

Dokumentet e potencuara janë të qasshme në kategorinë “Informata të karakterit publik”, në ueb faqen e Qeverisë së RM-së – www.vlada.mk, dhe në ueb faqet e ministrive të caktuara. Linku në të cilin mund të shihen dokumentet është http://vlada.mk/InformaciiJAvenKArakter.

“Sa për përkujtim, në seancën e  saj të 34-të, Qeveria i obligoi të gjithë ministritë në internet faqet e tyre t’i publikojnë dokumentet e tilla dhe të ngjashme, dhe një numër i madh i tyre veçmë janë të qasshme publikisht”, thuhet në kumtesën e Qeverisë.

Nga Qeveria theksojnë se numri i dokumenteve të cilat do të jenë të qasshme, vazhdimisht po rritet.