Në suaza të projektit “Përforcim i kapaciteteve dhe mekanizmave për mbështetje të procesit reformues të Kapitullit 20 (YESNetwork +)” financuar nga BE-ja sot në Shkup do të mbahet Info ditë për thirrje për ndarjen e granteve të organizatave të shoqërisë civile.

Për realizimin e projektit janë paraparë mjete në lartësi prej 3.688.866 denarë, apo 60.000 euro. Shuma maksimale për një grant të zbatuar në nivel lokal arrin 307.405 denarë, ndërsa për grant të zbatuar në nivel kombëtar arrin 614.811 denarë. Të paktën tetë projekte do të mbështeten edhe atë katër në nivel lokal dhe katër në nivel kombëtar.

Njëherësh, shtojnë prej atje, do të kontribuohet drejtë rritjes së vetëdijes për rëndësinë e Kapitullit 20 në procesin e inkuadrimit drejtë BE-së.