Këshillat gjyqësor të Gjykatës adminustrative sollën vendime për të gjitha 28 paditë nga partitë politike të parashtruara nga partitë politike kundër vendimeve të Komisionit shtetëror zgjehdor (KSHZ) për ankesat për rrethin e parë të zgjehdjeve lokale.

Deri në orën 18:00 në ueb faqen e gjykatës janë kumtuar vendimet për 16 padi të cilar refuzohen si të pabaza. Katërmbëshjetë prej tyre janë parashtruar nga VMRO-DPMNE, dhe nga një nga TMRO dhe E Majta. Vendimet e Gjykatës administrative janë përfundimtare.

Sipas informatave të Gjykatës administzrative, vendimet për paditë e parashtruara nga partitë gradualisht do të kumtohen përmes sistemit AKMIS në ueb faqen e Gjykatës administrative.

Rreth padive të partive politike vendosën këshillat gjyqësor të përbërë nga pesë gjykatës të zgjedhur me anë të shortit.

Rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale të cilat duhet të mbahen në 35 komuna është caktuar për më 29 tetor.