Instituti për demokraci “Societas Civilis”- Shkup së bashku me zyrën e Fondacionit Konrad Adenauer fillojnë me realizimin e projektit për përcjellje të implementimit të “Planit 3-6-9” të Qeverisë së Republikës të Maqedonisë.

Në prezantimin e projektit “Vëzhgimi i progresit në reformat inkuadruese të Maqedonisë ndaj Bashkimit Evropian”, janë ftuar përfaqësues të Qeverisë së RM-së, organizatave qytetare dhe opinioni akademik, si dhe të përfaqësive të huaja, prezente në Republikën e Maqedonisë.