Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit sot ka vazhduar me seancat publike në lidhje me ankesat dhe kërkesat e ndërlidhura me procesin zgjedhor. Komisioni antikorruptues ka hapur rast të ri për risistemim pas shpalljes së zgjedhjeve dhe ka hedhur poshtë si të pabazë një ankesë.

Deri te Komisioni akoma nuk kanë arritur përgjigjet e kërkesave në lidhje me ankesat, që janë pranuar në seancat paraprake publike, ndërsa në lidhje me dorëheqjet dhe procedurat disiplinore pas shpalljes së zgjedhjeve.

Sot në seancën publike Komisioni vendosi që të hap rast në lidhje me ankesën për ulje në detyrë të dr. Elena Shikallovskës nga Ohri kundër IPSH Spitali i përgjithshëm – Ohër. Ajo është dërguar në një vend tjetër të punës pas shpalljes së zgjedhjeve lokale, ndërsa gjithashtu në bazë të dokumenteve të parashtruara i është ulur edhe rroga.

Antikorrupsioni e hodhi poshtë ankesën e Jovica Jovevskit si të pabazë kundër Shërbimit për çështje të përgjithshme të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, i cili gjithashtu ankohet në ulje në detyrë.