Shtimi i pasurisë, saqë askush nuk ka nevojë për lëmoshë. Shfaqja e fitneve (sprovave) Shfaqja e pretenduesve të profecisë. Përhapja e rendit dhe e sigurisë.

Shfaqja e zjarrit të Hixhazit. Shpërdorimi i amanetit. Pakësimi i diturisë dhe përhapja e injorancës. Policët e shumtë dhe ndihmësit e tiranëve (zullumqarëve).

Përhapja e kurvërisë (imoralitetit). Përhapja e kamatës. Shfaqja e veglave muzikore dhe konsideromi i tyre hallall (të lejuara). Shtimi i pirjes së alkoolit dhe konsideromi i tij hallall.

Zbukurimi i xhamive dhe krekosja me to. Garimi për ndërtesa të larta. Të lindi robëresha zonjën e saj. Vrasjet e shumta. Afrimi i kohës. Afrimi i tregjeve. Shfaqja e shirkut në këtë umet.

Shfaqja e sjelljeve të pahijshme, shkëputja e lidhjeve farefisnore dhe fqinjësia e keqe. Rinimi i pleqve. Shtimi i koprracisë. Shtimi i tregtisë. Shtimi i tërmeteve.

Shfaqja e fundosjeve të tokës, shndërrimi i paraqitjes dhe akuzimi për imoralitet. Zhdukja e njerëzve të mirë. Ngritja lart e njerëzve të ulët. Dhënia e përshëndetjes vetëm për të njohurit. Kërkimi i dijes tek të vegjlit.

Shfaqja e të veshurave të zhveshura. Ëndrrat e sakta të besimtarit. Përhapja dhe shtimi i shkrimit. Neglizhimi ndaj punëve të pëlqyeshme për të cilat nxit Islami.

Fryrja e hilalit (hëna e re kur lind në fillim të muajit). Shtimi i gënjeshtrës dhe mosinteresimi për saktësinë e fjalëve të përhapura. Shtimi i dëshmisë së rreme dhe fshehja e dëshmisë së saktë.

Shtimi i grave dhe pakësimi i burrave. Shtimi i vdekjeve të papritura. Shfaqja e mohimit të njëri-tjetrit midis njerëzve. Rikthimi i tokës arabe në kullota e lumenj. Shtimi i shiut dhe pakësimi i bimësisë.

Lumi Eufrat zbulon një mal prej ari. Kafshët e egra dhe sendet u flasin njerëzve. Dëshirimi i vdekjes për shkak të sprovave të mëdha. Numri i madh i romakëve dhe lufta e tyre kundër myslimaneve.

Çlirimi i Kostandinopojës. Dalja e Kahtanit. Medina nxjerr jashtë saj njerëzit e këqinj dhe pastaj shkatërrohet. Dërbimi i një ere të mirë e cila merr shpirtrat e besimtarëve.

Përdhosja e Shtëpisë së Shenjtë dhe rrënimi i Qabes.