Gjykata themelor e Prilepit pa mos kryer proces në të cilin do të përballeshin argumentet, vetëm e vërtetoi kallëzimin e lëshuar nga Prokuroria Themelore Prilep, edhe pse i njejti është absurd dhe ndaj tij kam dorëzuar ankesë, kështu që vendimi i gjyqit mund të konsiderohet sikur nuk është sjellë, tha në reagimin e tij kryetari i komunës së Prilepit për vendimin e sotëm të gjyqit për t’a dënuar me pagesë të dëmshpërblimit për vepër të kryer ‘Punë e pandërgjegjshme në shërbim’, pas kallëzimeve penale nga avokati Zharko Stevanovski.

Risteski, që është shpallur i fajshëm për shkak se, si person zyrtar dhe përgjegjës me veprimet e pandërgjegjshme në kryerjen e funksionit kryetar i komunës nuk ka siguruar mbrojtje të drejtë dhe ligjore të pronës së komunës, beson se pas kryerjes së procesit gjyqësor ai do të shpallet i pafajshëm.

‘Dëmin ndaj ndërtesës së komunës e shkaktuan persona tjerë gjatë kohës së revolucionit laraman dhe nga ato duhet të kërkohet përgjegjësi. Unë si Kryetar i Komunës së Prilepit e kam zbatuar nenin 50 të Ligjit për vetëqeverisje lokale duke siguruar mbrojtje të ndërtesës së Komunës me shërbim për sigurim dhe video mbikëqyrje’, tha Risteski.

Ai është i bindur se gjithë këta procese bëhen për diskreditimin e personalitetit të tij, vetëqeverisjes lokale dhe gjithë projekteve të realizuara në qytetin e Prilepit.