Në mbledhjen e sotme Qeveria solli vendim me të cilin ia jep në shfrytëzim të përhershëm pa kompensim hapësirën afariste në të cilën tani është vendosur Komisioni shtetëror zgjedhor.

Në kumtesën e Qeverisë ceket se pranim-dorëzimi i hapësirës afariste do të bëhet ndërmjet Minsitrisë së Financave dhe Komisionti shtetëror zgjedhor në afat prej tetë ditëve prej ditës së hyrjes në fuqi të këtij vendimi.

“Ky vendimk i Qeverisë është në pajtim me aksionet nga Plani 3-6-9, sipas të cilit është paraparë krijimi i kushteve më të mira për punë të papenguar dhe funksionale të Komisionti shtetëror zgjedhor”, sqarohet në kumtesë.