Në periudhën nga 22.08 deri 25.08.2017 SHA ELEM do të realizojë punë teknike të planifikuara në largpërçuesin 35kV Vrben – Bela Voda. Për shkak të aktiviteteve të planifikuara, janë të mundshme ndërprerje të herëpashershme të furnizimit me energji elektrike të konsumatorëve të rrjetit distributiv të EVN Maqedoni në kohën prej në ora 8.00 deri 16.00 në vendbanimet të cilat furnizohen me energji elektrike nga TS Vrben.

Ndërprerje të shkurtëra do të ketë në përçuesin 10kV Trnica, Bogdevo dhe Vrben edhe atë dy herë nga disa orë, çdo ditë brenda periudhës së shënuar. Pa furnizim do të ngelen fshatrat: Vrben, Trnica, Beliçica, Gorna Volkovija, Vrbjani, Sence, Nistrovo, Bogdevo, Brodec, Krakornica, Niçpur, Strezimir si dhe Karaula Strezimir dhe Kiçinica.