LR-PDSH do të drejtojë me 20 institucione shtetërore, mëson TV21 nga burime të brendshme të kësaj partie.

Kuadro partiake të kësaj partie do të ulen në krye te këtyre drejtorive:

– FSPIM (PIOM) Fondi sigurimit pensional dhe invalidor

– Burgut të Idrizovës,

– Entit për statistikë,

– Këshillit republikan për siguri,

– Jasen,

– Qendrës klinike stomatologjike,

– Inspektoriati shtetërorë i tregut,

– ISHP Nefrologjisë në Strugë,

– ISHP Klinikës për sëmundje të syve,

– Avokati i Shtetit i Republikës së Maqedonisë,

– Byrosë për ekspertiza gjyqësore,

– Bibliotekës së qytetit të Shkupit (BKU Kliment Ohridski),

– Agjencisë për energjetikë,

– Byrosë për zhvillim të arsimit,

– Qendrën shtetërore për testim,

– Inpektorati shtetërorë për pylltari dhe gjueti,

– IP Qendrës për punë sociale – Strugë,

– Institutit pët trashigimi shpirtërore të shqiptarëve, si dhe në krye të

– Drejtorisë për Sherbime Pronësoro – Juridik./TV21