Komuna Makedonska Kamenica është duke përgatitur paket-masa me të cilat do të vendoset rregullore e re për pagesën e shërbimit të ujësjellësit dhe disa masa tjera lehtësuese, me qëllim të tejkalimit të revoltës së qytetarëve për arsye të mungesës së ujit të pijshëm gjatë kësaj periudhe të thatësisë.

‘Do të mundohemi të gjejmë zgjidhje për çështjen e furnizimit me ujë të pijshëm. Kemi në plan pako-masa të cilat do t’i dorëzojmë te Këshilli i komunës për miratim të një Rregulloreje të re për pagesë dhe shpresoj që çdo qytetar i ndërgjegjshëm të ketë parasysh masat që ndërmerren për ta tejkaluar problemin e furnizimit me ujë të pijshëm’, tha kryetari i komunës Darko Mitrevski.

Ai rikujtoi se për shkak të periudhës së thatësisë në vend, sasia e ujit në burime gjatë 15 ditëve të fundit është shumë e zvogëluar, ndërsa harxhimi është dyfishuar dhe tha se pret shfrytëzim racional të ujit për pije nga ana e qytetarëve të Makedonska Kamenicës.

Analizat e fundit të Qendrës për Shëndet publik treguan se uji në Makedonska Kamenicë mund të konsumohet.