Ndryshime ligjore në favor të personave me hendikap dhe partneritet me institucionet në hartimin e të njëjtave, kjo është kërkesa e prindërve të fëmijëve me handikap . Përfaqësues të iniciativës “5 në 12” theksojnë edhe njëherë nevojën që të përfshihen dhe pranohen në shoqëri.

Kërkojmë ligj të atillë, me të cilën shteti do të obligohet të merr përgjegjësinë e këtyre fëmijëve pas vdekjes së prindërve dhe prona e këtyre personave të shfrytëzohet për këta fëmijë. Fëmijët me sëmundje të rralla janë në situatë të pavetëdijshme. Ndodh të mos ketë barëra të nevojshme për këta fëmijë. Pra kjo duhet të zgjidhet- tha Zoran Mijallkov, Iniciativa “5 në 12”.

Në Kamenicën e Maqedonisë është ndërtuar Qendër prej 11 milionë denarësh në funksion të personave me hendikap, me kapacitet për 60 njerëz. Për fat të keq Ministrja për Punë dhe Politikë Sociale, Milla Carovska nuk gjen mjete që nga shtatori të cingërojë mëngjesi i mirë i atyre fëmijëve dhe të kenë vend ku në të vërtetë do t’i zhvillojnë lojërat e tyre dhe argëtimin- tha Suaret Alishan, Iniciativa “5 në 12”.

Nga Ministria për Punë dhe Politikë Sociale theksojnë se në kontinuitet punojnë për gjetjen e një zgjidhjeje të përhershme për fëmijët me handikap.

Gjatë këtij viti janë paraparë ndryshime dhe plotësime të Ligjit për mbrojtje sociale. Derisa në mënyrë plotësuese është formuar një grup pune për përgatitjen e një Ligji te ri për mbrojtje sociale, i cili në vete do të ngërthej shumë ndryshime dhe do të reformoj sistemin e deritanishëm për mbrojtje sociale- bòjnò me dije nga Ministria për Punë dhe Politikë Sociale.

Nga kjo ministri gjithashtu theksoj ë se do të formohen trupa të posaçëm për zbatimin e Konventës për personat me Handikap dhe do të emërohen koordinator të posaçëm  në të gjitha ministritë relevante./alsat-m