UNDP dhe ONP (ILO) realizojnë projektin e përbashkët regjional “Promovimi inkluziv i tregjeve të punës” (Promoting iclusive Labour Markets) i cili implementohet në shtetet e rajonit të Balkanit: Maqedoni, Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Mal të zi dhe Sërbi.

Projekti ka për qëllim të përkrah përfshirjen e grupeve të ndjeshme qëllimore në tregun e punës, nëpërmjet të shërbimeve të kombinuara për punësim dhe shërbimeve sociale duke u përshtatur me nevojat specifike individuale të personave të papunësuar. Gjithashtu, projekti ka për qëllim të identifikoj praktika të mira dhe zgjidhje efektive të cilat mund të mbindërtohen dhe replikohen në vendet e tjera të rajonit.

Në drejtim të aktiviteteve të planifikuara, më 27.07.2017, E Enjte në ora 14:30 në hapësirat e Komunës së Gostivarit.

Komuna e Gostivarit është zgjedhur si pilot komunë në të ciën do të realizohen aktivitetet e këtij projekti.