Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Sadulla Duraki dhe kryetarët e 12 komunave sot do të nënshkruajnë marrëveshje për ndarjen e mjeteve financiare për përpunimin e dokumentit teknik për ndërtimin e sistemeve të ujësjellësit dhe të kanalizimit dhe për rregullimin e shtretërve të lumenjve.

Mjetet janë ndarë në pajtim me Programin për investim në mjedisin jetësor për vitin 2017.

Global